Voor belangrijke onderwerpen en beleidsthema’s vergaderen de gemeenteraadsleden onder de benaming 'verenigde raadscommissie'. Deze vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van het college van burgemeester en schepenen, afhankelijk van de noodwendigheden en de actualiteit.

De voorzitter is de bevoegde voorzitter van de raadscommissie waaronder het geagendeerd onderwerp ressorteert. Er worden geen vaste vergaderdata vooropgesteld. 

Belangrijke onderwerpen zullen in principe jaarlijks behandeld worden in deze commissie, zoals een technische toelichting over het budget.

Verder kunnen belangrijke of actuele onderwerpen behandeld worden.
De te behandelen punten worden niet noodzakelijk doorverwezen naar de gemeenteraad en kunnen enkel de bedoeling hebben een debat te houden over het gevoerde of te voeren beleid.