FAQ

We bundelden de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen:


Hoe zit het met de fiscale attesten voor het jeugdwerk?

Dit luik bevat veel droge maar noodzakelijke informatie. We vatten de belangrijkste punten samen:

 • De fiscale attesten waarover het hier gaat, kunnen de ouders indienen bij hun belastingaangifte. Het bedrag van die attesten ‘trekken zij af van de belastingen’.
 • Ouders kunnen bij de jeugdbeweging van hun kind een fiscaal attest aanvragen per extra activiteit waarvoor ze betalen (bijvoorbeeld bivak, weekend, betalende uitstap). De fiscale attesten gelden dus NIET voor het inschrijvingsgeld.
 • Elke erkende jeugdbeweging krijgt de fiscale attesten van de jeugddienst. Is dat niet gebeurd, contacteer dan de jeugddienst.
 • Deadline: de attesten moeten bij de ouders zijn voor eind mei van het jaar na de activiteit (bv. het attest voor het bivak in 2017 moet voor eind mei 2018 bij de ouders zijn. Dat is immers de deadline voor hun belastingaangifte). Het is wijs om die attesten automatisch te bezorgen aan de ouders na het bivak.

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 14 jaar (of 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven dus aftrekken van hun belastingen. Dat staat zo in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Sinds 2005 is kinderopvang door scholen, het jeugdwerk, de sportsector,... eveneens aftrekbaar.

Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over bewijzen beschikken. Daarom zullen ze een "attest" vragen aan de initiatiefnemers, in ons geval de betrokken jeugdwerk-initiatieven. Een dergelijk attest omvat twee luiken.

Het eerste luik vermeldt een bevestiging door de gemeente dat het jeugdwerkinitiatief erkend of gesubsidieerd is. Dat staat al ingevuld op de attesten die de jeugddienst aan jouw jeugdvereniging bezorgt.

Een tweede luik wordt ingevuld door het jeugdwerkinitiatief of de jeugdvereniging zelf, per kind en per vakantieperiode. Hierop staan vermeld:

 • volgnummer van het attest;
 • naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven;
 • de naam en voornaam van het kind;
 • de geboortedatum van het kind (alleen kinderen beneden de 12 jaar komen in aanmerking!);
 • de periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van het kamp, het weekend of de betaalde activiteit);
 • het aantal opvangdagen;
 • het dagtarief;
 • het totaal ontvangen bedrag.

Hieronder beantwoorden we nog een aantal vragen over de fiscale attesten:

Onder welke voorwaarden kunnen uitgaven voor kinderopvang worden afgetrokken?

De voorwaarden zijn geformuleerd in artikel 113, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Dit artikel 113 werd eind december 2005 gewijzigd (via de Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen - B.S. 30/12/2005). Een belangrijke wijziging - zeker wat de jeugdwerkinitiatieven betreft - is dat voortaan ook "onkosten voor kinderoppas betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur", in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

Met andere woorden: het jeugdwerk dat erkend is door de gemeente, kan haar leden tot 14 jaar (of 21 jaar bij een zware handicap) een fiscaal attest overhandigen voor de onkosten gemaakt tijdens een kamp (of weekend).

Welke opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek?

De kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, en dit voor kinderen beneden de 14 jaar (of 21 jaar bij een zware handicap). Met andere woorden: de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen beneden de 14 jaar. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.

Enkele voorbeelden: kosten voor deelname aan een kamp, een weekend of een 2-daagse, de speelpleinwerking, een atelier,... In principe komen alle activiteiten waarvoor "apart" wordt betaald, in aanmerking. Lidgelden komen echter niet in aanmerking!

Wat is het maximaal aftrekbare bedrag?

Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 13 euro per opvang-dag en per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Moet dat allemaal wel?

Nee. Niemand kan een groep verplichten om attesten af te leveren. Om de relatie met de ouders positief te houden, raden we wel aan om ouders van kinderen onder 14 jaar (of 21 jaar bij een zware handicap) een fiscaal attest te bezorgen voor het bivak.


Mag ik zomaar een activiteit organiseren op openbaar domein?

Een spel mag je natuurlijk spelen op openbaar domein. Maar als je bijvoorbeeld een feest wil laten doorgaan op openbaar terrein, dan moet je dat aanvragen. De snelste weg daarnaartoe is via het evenementenloket. Je kan eerst al eens informeren of je activiteit kans maakt om goedgekeurd te worden via mail of telefonisch: 015 29 79 01.

OPGELET: grotere activiteiten moeten langs het College van burgemeester en schepenen passeren voor ze goedgekeurd kunnen worden, en vaak moeten brandweer en politie hun toelating geven. Dat duurt even. Zorg er dus zeker voor dat je je aanvraag op tijd indient!


Mag ik een kampvuur maken in Mechelen?

Wil je in Mechelen een open vuur maken (bv. een kampvuur), dan moet je dit tijdig aanvragen. In de praktijk worden nieuwe aanvragen voor zulke vuurfeesten nog maar zelden goedgekeurd. Sinds 6 januari 2020 is het verboden om een kerstboomverbranding te organiseren. Vuren in vuurschalen, vuurkorven enzovoort worden doorgaans wel goedgekeurd, als je voldoet aan de voorschriften (check hier voor kampvuur). Wil je toch een open vuur of kampvuur organiseren? Vraag dit dan aan via het evenementenloket.

OPGELET: op het grondgebied van Mechelen wordt voor het gebruik van open vuren het veldwetboek streng gevolgd.

 • Als er binnen een straal van 100 meter van het kampvuur huizen gelegen zijn, dan mogen er geen open vuren gemaakt worden. Hierop wordt gecontroleerd door de lokale politie en de ambtenaren van de stedelijke milieudienst. Het gebruik van vuurkorven of vuurmanden is dan wel vaak mogelijk, ALS je op tijd toelating hebt gevraagd aan het college van schepenen en burgemeester. Dat doe je ook via het evenementenloket.
 • Als er geen huizen liggen binnen een straal van 100 meter, dan moet er in de onmiddellijke nabijheid van het vuur adequate blusmiddelen aanwezig te zijn. Dit wil zeggen dat er poederblustoestellen of water/schuimblussers met minimum 6 kg lading en een aantal met water gevulde emmers aanwezig moeten zijn. De omtrek van het vuur en de hoogte van de vlammen dienen beperkt te blijven.

Welke Mechelse jeugdbewegingen verhuren hun lokalen?

Kom je op weekend of op kamp in Mechelen dan kan je terecht bij volgende jeugdwerkinitiatieven die hun lokalen verhuren.


Hoe vind ik een goede weekend- of kampplaats (buiten Mechelen)?

Belangrijke tip om een goede kamp- of weekendplaats te vinden: boek op tijd!

Je vindt een hele hoop kamp- en weekendplaatsen op www.opkamp.be. Ook via het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) kan je een reeks verblijfplaatsen terugvinden. Zij hebben een zeer goede zoekmachine.

Voor een buitenlands kamp kan je een beroep doen op Jeka (www.jeka.be), of je kan zelf op zoek gaan naar een kampplaats, bijvoorbeeld via www.opkamp.be.


Bestaat er een overzicht van regels voor het jeugdwerk?

Hoe zit dat nu met het rookverbod in ons jeugdhuis? Mag ik zomaar kippen meenemen op kamp? Waar moet ik rekening mee houden bij het oprichten van een VZW? Allemaal vragen die je als jeugdwerker vroeg of laat op je bord kan krijgen. Vragen die niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn vanwege hun juridische karakter.

Op www.jeugdwerkregels.be vind je tal van regels die van toepassing zijn op het jeugdwerk. Bij elke regel hebben we het over de relevantie voor jouw jeugdwerkvorm, hoe aan een regel te voldoen, wat de wet juist zegt, en waar je meer informatie kan vinden. Je kan regels opzoeken op basis van thema, trefwoord of grondgebied.

Voor jeugdhuizen kan je deze info meer specifiek vinden op www.formaat.be.

Meer concrete of uitgebreide info, of specifieke tips op maat van jouw vereniging, kan je bij jouw koepel krijgen - of je kan uiteraard steeds contact opnemen met de jeugddienst.