Wanneer niet tijdig op je aanvraag wordt geantwoord of wanneer je aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, kan je beroep indienen bij:

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur
Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel

Tel: 02 553 57 03 
 E-mail: openbaarheid@vlaanderen.be

Je hebt daarvoor een termijn van dertig kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag na het verzenden van de beslissing van de algemeen directeur.