Wie een boom wil verwijderen, moet daarvoor in bepaalde gevallen een vergunning aanvragen.

Aanvraag

Voor bomen in bosverband

 • Indien je enkele bomen uit een bos wil kappen of het bos wil uitdunnen, dan dien je een kapmachtiging bij het Agentschap voor Natuur en Bos aan te vragen en NIET bij het stadsbestuur.
 • Bij een gedeeltelijke of volledige ontbossing (bv. voor een woning) moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij de stad.
 • Indien je beschikt over een goedgekeurd bosbeheerplan, dan hoef je geen vergunning aan te vragen. Kappingen kunnen dan onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
 • Let wel: de term 'bos' wordt in het Bosdecreet heel ruim opgevat. Er kan ook een bos staan in bijvoorbeeld een woon- of industriegebied.
 • Om zeker in orde te zijn, kan je best eerst contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voor het kappen van bomen - niet in bosverband

Voor het kappen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband is een omgevingsvergunning nodig.

Een 'hoogstammige boom' is (zoals bedoeld in artikel 4.2.1., punt 3° van de VCRO) een boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter of meer heeft en niet gelegen is in een bos. Een meerstammige boom wordt als hoogstammig beschouwd als op een hoogte van één meter boven het maaiveld de gezamenlijke stamomtrek één meter of meer bedraagt. Een hoogstammige boom kan alleenstaand, maar ook in groeps- of rijverband voorkomen.

Een omgevingsvergunning is niet nodig voor:

 1. het vellen van hoogstammige bomen, indien aan al de volgende vereisten voldaan is:
  • ze maken geen deel uit van een bos;
  • ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin, of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied;
  • ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen;
 2. het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester;
 3. het vellen van hoogstammige bomen, gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of bevoegde administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat op basis van de milieu- en natuurwetgeving, als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in dat beheersplan of beheersvisie is opgenomen;
 4. het vellen van hoogstammige bomen die deel uitmaken van systemen voor grondgebruik waarbij de teelt van bomen wordt gecombineerd met landbouw op dezelfde grond, toegepast op een perceel landbouwgrond als vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid en waarvan de aanmelding via de verzamelaanvraag en het aanplanten van de bomen is gedaan na 1 juni 2012;
 5. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, door of op verzoek van de leidingbeheerder:
  1. in de beschermde of voorbehouden zone aan weerszijden van bestaande ondergrondse vervoersinstallaties voor gas of vloeistof;
  2. in de veiligheidsstrook van 25 meter aan weerszijden van bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen;
  3. in de veiligheidsstrook van vijf meter aan weerszijden van bestaande ondergrondse hoogspanningslijnen;
 6. Het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, door of op verzoek van de spoorwegbeheerder, in toepassing van artikel 2 en 4 van de wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen, als aan een van volgende voorwaarden is voldaan:
  1. de hoogstammige bomen zijn gelegen binnen een ruimte van twintig meter van de vrije rand van de bestaande spoorweg;
  2. de hoogstammige bomen zijn hoger dan de afstand tussen de voet van de boom en de vrije rand van de bestaande spoorweg;
 7. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Vergunningsplicht (stedenbouwkundige verordening Stad Mechelen)

Naast bovenstaande Vlaamse reglementering is het noodzakelijk een aantal bijkomende regels te voorzien

Artikel 85: groenbescherming

§1: Behoud van waardevolle groenelementen

 • Vergunningsplichtige constructies en handelingen moeten zodanig worden ingeplant op het terrein dat bestaande waardevolle groenelementen maximaal behouden kunnen blijven.

§2: Beschermingszone

 • Rond een te behouden waardevol groenelement wordt een beschermingszone ingericht die voldoet aan de onderstaande voorschriften:
  • Ze is minstens even groot als de kroonprojectie van het groenelement;
  • Nutsleidingen en graafwerken in de wortelzone zijn niet toegelaten, tenzij er wordt aangetoond  dat er ruimtelijk geen andere mogelijkheid is. In voorkomend geval mag er geen onherstelbare  schade worden toegebracht aan de wortelzone;
  • Ze wordt afgebakend met werfhekken voor de start der werken;
  • Ze blijft vrij van werfverkeer, (geparkeerde) voertuigen, werfketen, stockage van bouwmaterialen,  bouwafval, enzovoort;
  • Er wordt geen vervuild (werf)water of andere derivaten in geloosd;
  • Wanneer ze overlapt met een bemalingszone wordt retourbemaling of irrigatie voorzien voor de  beschermingszone.

Artikel 86: boomcompensatie

 • Indien op een privatief perceel een hoogstammige boom (zoals bedoeld in artikel 4.2.1., punt 3° van de VCRO) die niet gelegen is in een bos (zoals bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet) wordt geveld, moeten op het privatief perceel 3 nieuwe bomen worden geplant ter compensatie van de gevelde hoogstammige boom.
 • Indien één van deze nieuwe bomen op het privatief perceel niet kan worden geplant dan kan hiervoor een financiële compensatie worden geïnd door de stad Mechelen. Deze financiële compensatie wordt beschreven in het belastingreglement van de stad Mechelen. Klik verder bij 'Belastingsreglement op het ontbreken van boomcompensatie'.  

Belastingreglement op het ontbreken van boomcompensatie

Artikel 87: verplaatsen of vellen van straatbomen

 • Het verplaatsen of vellen van straatbomen in functie van handelingen op privatieve percelen wordt niet toegestaan.

Kostprijs en manier van indiening

Kijk onder dossierkosten


Nuttige Info

Agentschap voor Nauur en Bos, Gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen, T 03 224 62 62, www.natuurenbos.be