Wie een boom wil verwijderen, moet daarvoor in bepaalde gevallen een vergunning aanvragen:

Aanvraag

Voor bomen in bosverband

 • Indien je enkele bomen uit een bos wil kappen of het bos wil uitdunnen, dan dien je een kapmachtiging bij het Agentschap voor Natuur en Bos aan te vragen en NIET bij het stadsbestuur.
 • Bij een gedeeltelijke of volledige ontbossing (bv. voor een woning) moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij de stad.
 • Indien je beschikt over een goedgekeurd bosbeheerplan, dan hoef je geen vergunning aan te vragen. Kappingen kunnen dan onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
 • LET WEL: de term 'bos' wordt in het Bosdecreet heel ruim opgevat. Er kan ook een bos staan in bijvoorbeeld een woon- of industriegebied. Om zeker in orde te zijn, kan je best contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voor het kappen van bomen - niet in bosverband

Voor het kappen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband is een omgevingsvergunning nodig. Een 'hoogstammige boom' is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Een omgevingsvergunning is niet nodig voor:

 1. het vellen van hoogstammige bomen, indien aan al de volgende vereisten voldaan is:
  • ze maken geen deel uit van een bos;
  • ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin, of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied;
  • ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen;
 2. het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester;
 3. het vellen van hoogstammige bomen, gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of bevoegde administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat op basis van de milieu- en natuurwetgeving, als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in dat beheersplan of beheersvisie is opgenomen;
 4. het vellen van hoogstammige bomen die deel uitmaken van systemen voor grondgebruik waarbij de teelt van bomen wordt gecombineerd met landbouw op dezelfde grond, toegepast op een perceel landbouwgrond als vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid en waarvan de aanmelding via de verzamelaanvraag en het aanplanten van de bomen is gedaan na 1 juni 2012;
 5. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, door of op verzoek van de leidingbeheerder:
  1. in de beschermde of voorbehouden zone aan weerszijden van bestaande ondergrondse vervoersinstallaties voor gas of vloeistof;
  2. in de veiligheidsstrook van 25 meter aan weerszijden van bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen;
  3. in de veiligheidsstrook van vijf meter aan weerszijden van bestaande ondergrondse hoogspanningslijnen;
 6. Het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, door of op verzoek van de spoorwegbeheerder, in toepassing van artikel 2 en 4 van de wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen, als aan een van volgende voorwaarden is voldaan:
  1. de hoogstammige bomen zijn gelegen binnen een ruimte van twintig meter van de vrije rand van de bestaande spoorweg;
  2. de hoogstammige bomen zijn hoger dan de afstand tussen de voet van de boom en de vrije rand van de bestaande spoorweg;
 7. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Vergunningsplicht (stedenbouwkundige verordening Stad Mechelen)

Naast bovenstaande Vlaamse reglementering is het noodzakelijk een aantal bijkomende regels te voorzien, onder meer m.b.t. houtkanten, houtwallen, groenbuffers … Voor het verwijderen daarvan wordt in deze verordening in een vergunningsplicht voorzien. Aan de te verlenen vergunning kunnen voorwaarden worden toegevoegd wat betreft heraanplanting, boomkeuze, kwaliteit, plantmaat en -dichtheid. Uit de stedenbouwkundige verordening:

ARTIKEL 64: TOEPASSINGSGEBIED

Er is een omgevingsvergunning nodig voor:

 • het kappen van hoogstammige bomen of knotbomen alleenstaand, in groeps- of rijverband, geen deel uitmakend van een bos, met een stamomtrek, gemeten op één meter hoogte, van 100 cm of meer. Meerstammige bomen worden als hoogstammig beschouwd als de gezamenlijke stamomtrek, gemeten ter hoogte van het maaiveld, 100 cm of meer bedraagt. Voor de vrijstellingen zie hierboven, onder 'Kappen van bomen - niet in bosverband'.
 • Het verwijderen van houtkanten, houtwallen, struwelen, heggen en, behoudens de normale houtexploitatie, het overgaan tot het geheel of gedeeltelijk omhakken of verwijderen.
 • Het kappen van bomen in groenbuffers die opgelegd zijn in het kader van een bouw- of milieuvergunning, ongeacht de diameter van de bomen.

ARTIKEL 65: PLANTAFSTANDEN

 • Het plaatsen van knotbomen of knotbomenrijen op minder dan 2 m van de perceelsgrens wordt beschouwd als een vast en erkend gebruik. Knotbomen kunnen heraangeplant worden op minder dan 2 m van de perceelsgrens. De bepaling van de afstand tot de perceelsgrens is afhankelijk van het lokale gebruik.
 • Het plaatsen van leibomen op minder dan 2 m van de perceelsgrens wordt beschouwd als een vast en erkend gebruik. Leibomen kunnen heraangeplant worden op minder dan 2 m van de perceelsgrens en op minimum 0,75 m van de perceelsgrens.
 • Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken

ARTIKEL 66: VELLEN VAN STRAATBOMEN IN FUNCTIE VAN PRIVATE PARKEERPLAATSEN OF CARPORTS

Indien de realisatie van een project de verplaatsing van een of meerdere straatbomen impliceert om toegang te kunnen nemen tot een private parkeerplaats (al dan niet inpandig) of carport, dienen de aanpassingswerken die noodzakelijk zijn op openbaar domein op kosten van de aanvrager te gebeuren.

ARTIKEL 67: DOSSIERSAMENSTELLING

De vergunningsaanvraag betreffende het kappen van bomen en het verwijderen van houtkanten, houtwallen, struwelen en hakhout dient te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan aanvragen met eenvoudige dossiersamenstelling zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 tot bepaling van de dossiersamenstelling van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning


Kostprijs en manier van indiening

OPGELET: indien je ook een omgevingsvergunning aanvraagt voor het bouwen van een woning of bedrijf, dan kun je de aanvraag tot het vellen hiermee combineren. Dien dus geen twee aparte aanvragen in. Geef dit door aan je architect.

 • aanvraag vereenvoudigde procedure: 35 euro
 • indien met openbaar onderzoek: 85,00 euro
  • bijkomende kost organisatie openbaar onderzoek
   • per bekendmaking: 25 euro
   • per individuele kennisgeving (aangetekend): 6 euro
 • per controle aanplakking besluit: 15 euro

Het digitaal indienen van de omgevingsvergunning voor het vellen van bomen dient te gebeuren via het omgevingsloket. Het omgevingsloket werkt het best met google chrome of firefox).

 • Vóór je start
  • zorg voor een identiteitskaart of federaal token om in te loggen.
  • zie dat er voldoende foto's klaar staan van alle bomen die u wenst te vellen.
  • maak op voorhand een inplantingsplan waarop per boom de stamdiameter of omtrek (op 1m hoogte), de soort en de afstand tot gebouw en/ of perceelsgrens staat. Maak er een pdf van. (Indien dit niet lukt, neem dan met ons contact op voor een afspraak). Nummer de bomen op plan.
 • Kies SNELINVOER (nadat je hebt ingelogd)
 • Vink BOOM en/of RELIEFWIJZIGING aan (onder landschapsbeheer (scroll naar onder). Kies ' PROJECT AANMAKEN' + kies daarna 'AANVRAAG OMGEVINGSPROJECT' en volg de stappen
 • Motiveer grondig waarom je de boom of bomen wil vellen (bv ziekte, dood, zwamaantasting, schaduw, te groot voor de tuin, burendispuut...). Doe ook een voorstel van heraanplanting (of waarom juist niet).

OPGELET: Het op papier indienen van de omgevingsvergunning voor het vellen van bomen kost 300 euro. Indien je niet anders kan, kan je wel langskomen (na afspraak) om samen je dossier in te dienen.


Documenten (enkel voor analoog indienen nodig!)

Niet in bosverband

zie omgevingsloket 'aanvragen OMV op papier'

 • B01_Word (info, welke werken aanvinken en handtekening...)
 • onder Addendabibliotheek
  • B01_Word (info, welke werken aanvinken en handtekening...)
  • Bijlage A1 (situering)
  • Addendum 20 (vellen)
  • Addendum 26 (verantwoordingsnota)
  • Bijlage 27X (plannen en foto's)

Gelieve ook de stamdiameter te vermelden en de redenen waarom je de boom of bomen wenst te vellen.

In bosverband

 • Agentschap voor Natuur en Bos: kapmachtiging
 • Agentschap voor Natuur en Bos: ontbossen
  • Onder Addendabibliotheek
   • B01_Word (info, welke werken aanvinken en handtekening...)
   • Bijlage A1 (situering)
   • Addendum 23 (ontbossen)
   • Addendum 26 (verantwoordingsnota)
   • Bijlage 27X (plannen en foto's)

Nuttige Info

Agentschap voor Nauur en Bos, Gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen, T 03 224 62 62, www.natuurenbos.be

Boswachter Hans van Praet, Onthaalcentrum Het Broek, Het Broek 1, 2830 Blaasveld - Willebroek, GSM 0479 67 94 78, hans.vanpraet@lne.vlaanderen.be