English below

12 mei tot 25 augustus 2024

Een groepstentoonstelling die de fontein als kunstobject verkent.

Deelnemende kunstenaars: David Bernstein, Aline Bouvy, Anita Esfandiari, Kasia Fudakowski, Lou Masduraud, Sophie Nys, Chloé Op de Beeck, Virginia Overton, Paula Siebra, Jay Tan en Zoe Williams 
Curator: Brenda Guesnet

The Fountain Show beschouwt de fontein als een artistiek genre op zich. Een fontein is uitbundig en straalt vreugde en erotiek uit. Als een structuur die de stroming van vloeibare materie vormgeeft en hoorbaar maakt – en het geluid van een privégesprek kan maskeren – heeft de fontein ook een nauwe relatie met taal en spraak.

De kunstenaars van deze tentoonstelling benaderen het rijke onderwerp van de fontein volgens hun individuele artistieke affiniteiten waarbij ze ideeën formuleren over de gemeenschap, het menselijk lichaam en kunst zelf. De fontein wordt een ruimte om dromen en verlangens om te zetten in een spetterende, sprankelende vorm.

Fonteinen zijn structuren die de beweging en cyclus van water controleren, een element dat essentieel is voor onze overleving en dat in veel religies als heilig wordt beschouwd. Fonteinen zijn gebouwd en gebruikt sinds de oudheid, over beschavingen en culturen heen. De oude Romeinen vereerden water en genoten van zijn verschijning en beweging door een onzichtbare kracht. De Perzische heersers uit de middeleeuwen bouwden uitgebreide fonteinen in hun paleizen en tuinen om het paradijs zoals beschreven in de Koran weer te geven. En koning Lodewijk XIV van Frankrijk gebruikte fonteinen in Versailles als visuele representatie van zijn dominantie over de natuur. In de 19e eeuw werden fonteinen onderdeel van de infrastructuur, die schoon drinkwater leverden aan stadsbevolkingen en daardoor belangrijke ontmoetingsplaatsen werden. Tegenwoordig hebben fonteinen voornamelijk een decoratieve functie, maar blijven alomtegenwoordig in openbare ruimtes en privétuinen.

Men zou kunnen stellen dat het conceptualisme begon met de beroemdste ‘fontein in de westerse kunstgeschiedenis, het ready-made urinoir van Marcel Duchamp. The Fountain Show verwijst naar een lange lijn van fonteinen die zijn afgebeeld of ontworpen door kunstenaars, die spelen met de kunsthistorische symboliek van de fontein hen het omverwerpen van verwachtingen van wat kunst kan zijn.

Met bijzondere dank aan Liam Tickner and Francesca von Zedtwitz-Arnim van de Londense galerie Sundy, die de eerste Fountain Show organiseerden in 2019, die diende als startpunt voor deze tentoonstelling.

Curator Brenda Guesnet

Brenda Guesnet (geboren in 1993, Bad Soden am Taunus, Duitsland) is curator en adjunct-directeur bij IKOB - Museum voor Hedendaagse Kunst in Eupen, in de Duitstalige gemeenschap van België sinds 2021. Bij IKOB heeft ze solotentoonstellingen samengesteld van Veronika Eberhart, Marcin Dudek, Kristina Benjocki, CMMC, Arthur Cordier, Alexandra Tretter en Helen Anna Flanagan, evenals groepstentoonstellingen "Al onze gisteren" (2023) en de IKOB - Feministische Kunstprijs (2022), evenals de evenementen- en educatieve programma's van het museum. Eerder werkte ze op de afdeling Artist Liaison bij White Cube, Londen (2017-2020) en als assistent-curator bij Tenderpixel Gallery (2016-17), Londen, na het behalen van een MFA in Curating aan Goldsmiths, University of London (2015-17). Sinds 2015 realiseert ze ook onafhankelijke curatoriële en schrijfprojecten, vaak als onderdeel van de curatoriële samenwerking ANGL. Ze is mede-oprichter van celador, een ruimte in Brussel opgericht in 2023

Praktisch

  • 11 mei tot 25 augustus 2024
  • woensdag tot zondag, 13 – 18u
  • De Garage, Onder den Toren 12, Mechelen
  • Toegang: 5 euro (standaard) / gratis (-26 jaar, leerlingen van de academie Mechelen) / 1 euro (UitPas met kansentarief)

12th May - 25th August 2024 

A group exhibition exploring the fountain as an artistic object. 

Participating artists: David Bernstein, Aline Bouvy, Anita Esfandiari, Kasia Fudakowski, Lou Masduraud, Sophie Nys, Chloé Op de Beeck, Virginia Overton, Paula Siebra, Jay Tan and Zoe Williams. 
Curated by Brenda Guesnet 

The Fountain Show considers the fountain as an artistic genre in its own right. A fountain is exuberant: it can provoke stimulation, joy, and eroticism. As a structure that shapes and makes audible the flow of liquid matter – and can mask the sound of a private conversation – the fountain also bears a close relationship to language and speech. The artists of this exhibition approach the rich subject matter of the fountain according to their individual artistic affinities, formulating ideas about community, the human body and art itself. The fountain becomes a space to transform dreams and desires into a dripping, spattering, sparkling form. 

Fountains are structures that control the movement and cycle of water, an element essential to our survival and considered sacred in many religions. Fountains have been built and used since ancient times, across civilisations and cultures. The Ancient Romans venerated water, and took pleasure in its appearance and movement through an unseen power. The Persian rulers of the Middle Ages built elaborate fountains in their palaces and gardens to represent paradise as described in the Qu’ran. And King Louis XIV of France employed fountains at Versailles as a visual representation of his dominance over nature. In the 19th century, fountains became part of the infrastructure, providing clean drinking water to city populations and thereby becoming important meeting places. Today, fountains mostly serve a decorative purpose, but remain ubiquitous in public space and private gardens.  

One could say that Conceptualism started with the most famous ‘fountain’ in Western art history, Marcel Duchamp’s urinal readymade. “The Fountain Show” refers to this long lineage of fountains that have been depicted or designed by artists, playing with the art historical symbolism of the fountain and subverting expectations of what art can be. 

With special thanks to Liam Tickner and Francesca von Zedtwitz-Arnim from the London-based gallery Sundy, who organised the first “Fountain Show” in 2019 which served as the starting point for this exhibition. 

Curator’s Brenda Guesnet

Brenda Guesnet (b. 1993, Bad Soden am Taunus, Germany) is Curator and Deputy Director at IKOB – Museum of Contemporary Art in Eupen, in the German-spea­king com­mu­ni­ty of Belgium sin­ce 2021. At IKOB she has cura­ted solo exhi­bi­ti­ons by Veronika Eberhart, Marcin Dudek, Kristina Benjocki, CMMC, Arthur Cordier, Alexandra Tretter and Helen Anna Flanagan, as well as group exhi­bi­ti­ons  “All our Yesterdays” (2023) and the IKOB – Feminist Art Prize (2022), as well as the event and edu­ca­ti­o­nal pro­gram­mes of the muse­um. Previously, she wor­ked in the Artist Liaison depart­ment at White Cube, London (2017 — 2020) and as Curatorial Assistant at Tenderpixel Gallery (2016 — 17), London, after com­ple­ting an MFA in Curating at Goldsmiths, University of London (2015 — 17). Since 2015, she has also been rea­li­zing inde­pen­dent cura­to­ri­al and wri­ting pro­jects, fre­quent­ly as part of the cura­to­ri­al col­la­bo­ra­ti­on ANGL. She is a co-foun­der of celad­or, a spa­ce in Brussels foun­ded in 2023. 

Practical

  • May 11 to August 25 2024
  • Wednesday to Sunday, 1pm - 6pm
  • De Garage, Onder den Toren 12, Mechelen
  • Admission: 5 euros (standard) / free (-26 years old)