Gepubliceerd op:
3
oktober
2019

Mechelen wil Ragheno laten uitgroeien tot dé stadswijk van de toekomst. Om de ambitieuze en kwalitatieve ambities te realiseren, legt de stad enkele randvoorwaarden op voor toekomstige investeerders.

Daarnaast keurde de stad een kaderbesluit goed dat ervoor zorgt dat de verschillende projectontwikkelaars mee betalen voor de gemeenschappelijke voorzieningen.

Grote ambities

De stad heeft ambitieuze plannen met Ragheno, het bijna 50 hectare groot gebied achter het station. Momenteel is de site een industrieterrein met een onduidelijke structuur en vervuilde grond. Het stadsbestuur wil er in de toekomst een duurzaam en aantrekkelijk stadsdeel van maken.
 
Hiervoor wordt een Masterplan opgesteld met een maximale afstemming van de verschillende deelprojecten zoals o.a. mobiliteit, ontsluiting en architecturale kwaliteit. Het ontwerp-masterplan werd in juni voorgelegd aan de buurtbewoners, de bedrijven en alle betrokken adviesraden. De definitieve ontwikkelingsvisie en het Masterplan zullen in een latere fase worden vertaald in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Beleidsmatig gewenste ontwikkeling

Om de ontwikkeling kwaliteitsvol en duurzaam te laten verlopen, neemt de stad nu al enkele maatregelen.  Zo nam het college van burgemeester en schepenen  een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) aan, wat een duurzaam kader schetst voor toekomstige ontwikkelingen op de site. Zo kan de stad minimale randvoorwaarden en aanbevelingen opleggen voor de verschillende omgevingsvergunningen. De BGO werd op 30 september ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Zo garanderen we dat Ragheno niet gewoon een verzameling duurzame gebouwen wordt, maar een duurzaam geheel met naast energieprestatie, architectuur en betaalbaar wonen ook voorwaarden op het vlak van de integratie van groen en water, mobiliteit en klimaatadaptatie.
 
De BGO is niet van toepassing bij renovatiewerken van bestaande woningen.


Financieel plan

Om de ontwikkeling van Ragheno mogelijk te maken, dient de stad grote investeringen te dragen. Het zijn noodzakelijke structurele maatregelen zoals mobiliteitsingrepen (waaronder de Arsenaalverbinding), een park, publieke ruimte, publieke voorzieningen zoals sportinfrastructuur, het verwerven van gronden en de bescherming van het bestaand erfgoed. De kosten voor de publieke voorzieningen komen op ongeveer 55 miljoen euro.

Toekomstige projectontwikkelaars op de site zullen die kosten dekken door een financiële bijdrage. Hiervoor keurde het college van burgemeester en schepenen een kaderbesluit goed. Elke ontwikkelaar zal bij de start van de werken 100 tot 175 per m² betalen, afhankelijk van de ligging.
 
Door de investeringen in de infrastructuur, verbeterde mobiliteit en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen is een beduidend hogere verdichting mogelijk op de site. Daardoor is het te verantwoorden dat deze investeringen gedragen worden door de grondeigenaar of ontwikkelaar en ze bijdragen in de vorm van een stedenbouwkundige ontwikkelingskost.


Vervolgtraject en timing

De realisatie van Ragheno zal meerdere jaren in beslag nemen en verloopt in een aantal fases. Goedkeuring van het definitieve Masterplan is voorzien in april 2020. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgestart einde 2019.
 
Volg Ragheno op de voet en schrijf je in op de nieuwsbrief: www.mechelen.be/ragheno of mail naar ragheno@mechelen.be