De voorbije drie jaar (2016-2019) werd de haalbaarheid van de invoering van een lage-emissiezone in Mechelen én Willebroek grondig onderzocht. Verschillende scenario’s werden onder de loep genomen, maar de kosten-batenoefening heeft beide besturen uiteindelijk doen besluiten om geen LEZ in te voeren op deze schaal.

Waarom niet?
Geen uniforme regels op Vlaams niveau

Lage-emissiezones bestaan vandaag al in enkele grote Vlaamse steden. Uit het onderzoek bleek al snel dat in onze regio andere accenten nodig zijn, terwijl er juist nood is aan duidelijke uniforme regels die de gemeentegrenzen overstijgen. Die zijn er vandaag niet. Wij willen niet meewerken aan een verdere versnippering met verschillende toelatingsvoorwaarden en boetetarieven. Dat is niet in het belang van onze inwoners.

Mechelen en Willebroek willen wel samen met de hogere overheid bekijken hoe de LEZ in een ruimere regio kan ingevoerd worden. Intussen zijn we nog steeds vastberaden om werk te maken van een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving.”

Gezondere leefomgeving

Zowel Mechelen als Willebroek zetten volop in op positieve initiatieven om de luchtkwaliteit nu al te verbeteren.

Mechelen

We voeren een Luchtkwaliteitszone in waar iedereen aan kan meewerken. We gaan de luchtkwaliteit daarom ook wetenschappelijk monitoren, ook met behulp van heel wat burgers. Zo weten we waar we extra moeten inzetten op duurzame mobiliteit of meer groen en water.

De uitbreiding van de autoluwe zone, het invoeren van de fietszone in de binnenstad, de ambitie om uit te groeien tot fietsstad, het voluit inzetten op deelmobiliteit zijn stuk voor stuk complementaire beleidsbeslissingen die zullen bijdragen tot het bekomen van een luchtkwaliteitszone.

Ook met de deelname aan een zestal Europese vervoersprojecten rond duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen wil Mechelen werken aan betere luchtkwaliteit

Willebroek

Ook in Willebroek staan heel wat positieve initiatieven in de steigers. Na de aanplanting van een klimaatbos worden heel wat middelen voorzien voor het verwerven van grond voor extra bosgebied. Het stimuleren van deelmobiliteit, het verder uitrollen van een lokaal en bovenlokaal fietsnetwerk, het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen, de aankoop van een 20-tal elektrische fietsen voor personeel, het invoeren van thuiswerk en de omschakeling naar led voor openbare verlichting zijn maar enkele voorbeelden.


De beslissing van Mechelen-Willebroek is geen alleenstaand geval. Eerder liet de stad Leuven weten dat er om soortgelijke argumentaties geen LEZ komt. Uit een rondvraag van Stad Mechelen blijkt dat er ook in andere centrumsteden nog geen concrete plannen zijn om een LEZ in te voeren.

Contactpersonen