Extreme weersomstandigheden maar ook ziektes en plagen kunnen heel wat schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen. Een geteisterde land- en tuinbouwer kan in dat geval de schadecommissie laten bijeenroepen.

In Mechelen zijn drie schadecommissies actief: commissie Muizen-Mechelen-Walem, Heffen-Leest en Hombeek. Wens je de schadecommissie bijeen te roepen, dan neem je best contact op met de dienst Milieu en Landbouw.

Let wel, in volgende gevallen wordt de schadecommissie niet bijeengeroepen:

  • Indien de schade kleiner is dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf, ongeacht het aantal percelen op dit bedrijf.
  • Schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg (vb. sproeischade).
  • Verlies door economische of speculatieve redenen (vb. een teelt die omwille van prijsvorming niet tijdig wordt geoogst).

De schadecommissie komt langs om een officiële vaststelling te doen van de schade. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt. In principe zijn er twee vaststellingen nodig: een eerste maal kort nadat de schade werd veroorzaakt en een tweede maal zo kort mogelijk voor de oogst. Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig.

De vaststellingen door de schadecommissie zijn van belang als je uitzonderlijke beroepsverliezen wilt aftrekken overeenkomstig de fiscale barema’s. Verder kan je het proces-verbaal ook gebruiken bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, bij bijzondere opbrengstverliezen in het geval van premies, of als je een tegemoetkoming aanvraagt bij het landbouwrampenfonds of rampenfonds.