Het gebied Mechelen Noord IV is gelegen aan de lus van het op- en afrittencomplex van Mechelen Noord. In navolging van het ruimtelijk structuurplan heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt om de bestemming van het gebied te wijzigen van gemengd regionaal bedrijventerrein en bufferzone naar specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel en zone voor weginfrastructuur. Ontwikkelaar Mitiska REIM realiseert er momenteel het retailproject Malinas.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Op 25 februari 2019 keurde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Mechelen Noord IV definitief goed. Met het RUP werd de bestemming van het gebied gewijzigd van gemengd regionaal bedrijventerrein en bufferzone naar specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel en zone voor weginfrastructuur. Naast de bestemmingswijziging van het gebied, bepaalt het RUP ook de regels voor de toekomstige bebouwing, invulling en ontsluiting van het gebied. Zo laat het RUP onder andere maximaal 24 grootschalige handelszaken toe en legt het minimale oppervlaktes voor elke handelszaak op. Daarnaast moet minimaal 21.500 m² als aangesloten groene ruimte worden ingericht. Het RUP legt ten slotte ook de ontsluiting voor zowel fietsers/voetgangers als het gemotoriseerd verkeer vast.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (plan en voorschriften) vind je hier terug.

Multimodale bereikbaarheid

Voor het goed functioneren van het gebied is het bijzonder belangrijk dat er wordt ingezet op een vlotte en veilige bereikbaarheid. De ontsluiting van het plangebied is grondig bestudeerd binnen het plan-MER en de Unieke Verantwoordingsnota. Verschillende ontsluitingsvarianten werden onderzocht. De private ontwikkelaar heeft samen met het Agentschap Wegen en Verkeer ter hoogte van de afsplitsing van de R6 in 2020 geïnvesteerd in een nieuw lichtengeregeld kruispunt op de N16.

Aan dit nieuwe kruispunt werd ook een halte voor openbaar vervoer voorzien. Vanaf dit nieuwe kruispunt wordt de zone van de lus bereikbaar via een nieuwe weg parallel aan de R6 en een brug over de R6. Daarnaast investeert de private ontwikkelaar ook in een fiets- en voetgangersverbinding met het jaagpad en een fiets- en voetgangersverbinding met het pad Vrouwvliet.

Handelsvestigingsconvenant

Het bevolkingsaantal neemt gestaag toe in Mechelen. Bijkomende handelsactiviteiten en tewerkstelling zijn dan ook nodig. De handelszaken binnen het project Malinas moeten aanvullend en complementair zijn met de handelszaken in de binnenstad. De nodige garanties werden hiervoor vastgelegd in een handelsvestigingsconvenant in het kader van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid. De handelsvestigingsconvenant werd op 6 juni 2018 door de projectontwikkelaar en de stad ondertekend.

Naast de bepalingen rond minimale oppervlaktes per handelszak van het RUP wordt in de convenant onder andere ook vastgelegd dat er geen kleding- en schoenwinkels, met uitzondering van deze die vanaf de Keerdoksite en de gewezen Carrefour site worden geherlokaliseerd, worden toegestaan.

Project Malinas

Binnen de krijtlijnen van het RUP en de handelsvestigingsconvenant realiseert projectontwikkelaar Mitiska REIM in de projectzone Mechelen Noord IV een retailproject, Malinas genaamd.

Na het bouwrijp maken van het terrein in het najaar van 2019 startten in september 2020 de werken voor de nieuwbouw. Er werd gestart met de funderingspalen van de ondergrondse parkeergarage en van de nieuwe brug over de R6. Parallel werden door het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe zoutsilo’s gebouwd net buiten de lus van de R6 en werd een nieuw kruispunt aangelegd op de N16 om bezoekers een vlotte gemakkelijk toegang te bieden geven tot het nieuwe winkelpark.

De bouwwerken zullen ongeveer 12 maanden in beslag nemen. In augustus 2021 zullen de eerste winkelruimten worden opgeleverd aan de verschillende handelszaken en er wordt gemikt op een opening van het winkelpark in oktober 2021. 

Drone shot - Mechelen Noord IV - De Lus

Project winkelpark Malinas