Milieueffectrapportage (de m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te helpen realiseren, nl. het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen.

Milieueffectrapportage is een juridisch-administratieve procedure waarbij voordat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

De achterliggende grondgedachte suggereert dat het beter is om de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te ondervangen en bij te sturen. Het principe is eigenlijk eenvoudig: eerst denken en dan doen. Zo laat de milieueffectrapportage toe daadwerkelijk een preventief milieubeleid te voeren.

Meer info over M.E.R.

Momenteel zijn volgende inspraakprocedures lopende:


Mededeling Lokaal Materialenplan

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER). Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.  Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan u tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen: 


Plan-MER  7e mestactieplan (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Van 14 juni t.e.m. 12 augustus 2023 kan je deelnemen aan de inspraakprocedure.
 

Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving met name de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn en binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Ter inzage

De nota kan je:

  • rechts bovenaan vinden bij documenten
  • downloaden van de website van omgeving Vlaanderen
  • inkijken in het Huis van de Mechelaar (op afspraak)
  • inkijken bij het Team Omgevingseffecten in Brussel

Opmerkingen

Tot en met 12 augustus 2023 kan je opmerkingen bezorgen via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier. Je kan je reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER MAP 7 (PL0301)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Meer info?

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel je naar het gratis nummer 1700.