Milieueffectrapportage (de m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te helpen realiseren, nl. het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen.

Milieueffectrapportage is een juridisch-administratieve procedure waarbij voordat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

De achterliggende grondgedachte suggereert dat het beter is om de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te ondervangen en bij te sturen. Het principe is eigenlijk eenvoudig: eerst denken en dan doen. Zo laat de milieueffectrapportage toe daadwerkelijk een preventief milieubeleid te voeren.

Meer info over M.E.R.

Momenteel is volgende aanmelding met verzoek tot scopingsadvies in openbaar onderzoek:

Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 

Op 20 maart 2023 start de raadpleging van de burgers en de publieke autoriteiten in verband met de milieueffectenbeoordeling over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3.
Iedere gemeente/provincie van België wordt uitgenodigd om, als zij dit wenst, vóór 20 mei 2023 een advies over dit project te geven:
•    per e-mail aan nucleair@economie.fgov.be
•    per post op het adres:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Raadpleging Doel 4 en Tihange 3
Albert II-laan 16
1000 Brussel.

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:
•    https://economie.fgov.be/nl/Doel4-Tihange3
•    https://economie.fgov.be/fr/Doel4-Tihange3
•    https://economie.fgov.be/de/Doel4-Tihange3

Het publiek kan haar opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.

Wettelijk kader voor de publieke consultatie
Deze raadpleging is overeenkomstig met de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (hierna richtlijn MEB), de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna richtlijn Habitats) en de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (hierna richtlijn Vogelstand). Deze raadplegingen vinden plaats van 20 maart tot 20 mei 2023.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld 

 Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen:  
•    brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
•    een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
•    kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
•    een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
•    een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Programmatische Aanpak Stikstof