Waar kan je ons bereiken?

De dienst staat in voor:

  • Opmaak agenda en uitwerken notulen vergaderingen college van burgemeester en schepenen
  • Opmaak agenda en uitwerken notulen vergaderingen gemeenteraad
  • Opmaak agenda gemeenteraadscommissies
  • Opmaak agenda en uitwerken notulen besluiten algemeen directeur
  • Installatie gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn na de gemeenteraadsverkiezingen, verkiezing leden politieraad
  • Overzicht mandaten in adviesraden en bestuursorganen (intergemeentelijke verenigingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, AGB’s,…)