Wanneer is er sprake van een occasionele verkoop zonder commercieel karakter?

De occasionele verkopen zonder commercieel karakter vallen niet onder het toepassingsgebied van de regelgeving rond ambulante handel op voorwaarde dat ze:

1. een niet-commercieel karakter hebben: menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld of de ambacht of streekproducten

2. occasioneel zijn

In de aanvraag tot toelating kunnen verschillende acties opgenomen worden (weliswaar te realiseren binnen periode van één jaar)

Wie kan de vergunning aanvragen?

Afhankelijk van het soort vereniging/instelling gelden bijkomende voorwaarden:

1. Erkende jeugdverenigingen (bijvoorbeeld: scouts): geen voorafgaande toelating noch voorafgaande verklaring

2. Verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën (fiscaal aftrekbare giften) (bijvoorbeeld: Rode Kruis, 11.11.11): geen voorafgaande toelating maar wel voorafgaande verklaring en dit ten minste drie werkdagen vóór aanvang van de verkoop. Een lijst van deze verenigingen en instellingen is terug te vinden op de website van de FOD Financiën.

3. Andere verenigingen buiten deze in 1. en 2. vermeld (bijvoorbeeld: fanfare, voetbalvereniging): voorafgaande toelating. De toelating is beperkt tot één jaar en jaarlijks hernieuwbaar.

Hoeveel kost het?

De vergunning is gratis.

Bewijsstukken te bezorgen:

De verenigingen waarvan sprake is in 3. dienen een bewijs van bestemming van de fondsen te bezorgen aan de overheid waarvan hij toelating verkregen heeft en dit binnen de dertig dagen na het verstrijken van de geldigheid van de toelating. Dit bewijs mag summier zijn en zich beperken tot melding van de opbrengst van de verkoop en doel waarvoor de opbrengst aangewend werd of zal worden.

Verkoop beperkt zich tot het grondgebied van Mechelen en randgemeenten:

Aanvraag indienen via dit webformulier bij de stad Mechelen.

Verkoop vindt plaats in meer dan één gemeente:

Volledig ingevuld formulier bezorgen aan:

Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen

reglementen@vlaio.be

Identificatiegegevens van de aanvrager

Bepalingen verkoop met niet-commercieel karakter

Adresgegevens 1
Bestemming van de opbrengsten (aanvinken wat past): *

Verkoop beperkt zich tot grondgebied Mechelen en deelgemeenten:

Deze aanvraag indienen via het webformulier.

 

Verkoop vindt plaats in meer dan één gemeente:

Volledig ingevuld formulier bezorgen aan

Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen

reglementen@vlaio.be