OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

1 maart 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 1 MAART 2021 om 20.00 uur via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

 OPENBARE ZITTING

 

1.      Gezondheidsbeleid. Goedkeuring ‘Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente Mechelen en het OCMW Mechelen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie’.

2.       Bestuur. Aanduiding nieuw plaatsvervangend lid algemene vergadering welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland.

3.       Informatieveiligheidsbeleid. Goedkeuring beleidsnota 'Informatieveiligheid & Gegevensbescherming voor stad en OCMW Mechelen'.

4.       Vastgoedbeleid. Goedkeuring rechtstreekse verkoop van twee loten grond gelegen op de site “Roosendaelveld”, zijnde lot 2 - groot 19.027m² en lot 3A - groot 1.959 m², aan het Zorgbedrijf Rivierenland.

5.       Vastgoedbeleid. Rechtstreekse verkoop met opgelegde voorwaarden van woonzorgcentrum De Lisdodde en de 24 bijhorende assistentiewoningen, gelegen Karperstraat 8, aan Zorgbedrijf Rivierenland.