OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

2 maart 2020

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 2 maart 2020 om 20.00 uur, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Gelieve, mevrouw, mijnheer, deze vergadering te willen bijwonen.

  

Fabienne Blavier
Voorzitter

OPENBARE ZITTING

 

 1.       Bestuur. Aktename verslagen algemene vergadering van 23 september 2019 en 13 december 2019 van Welzijnsvereniging Audio.

Volgend punt werd in toepassing van artikel 74 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

4.       D. Tuypens - Kansel De Keeting.

Vragen