OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

14 december 2020

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 14 december 2020 om 18.30 uur via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

 OPENBARE ZITTING

 

1.       Bestuur.  

2.       Politieke organen-werking. Goedkeuring ‘Deontologische code voor lokale mandatarissen van Mechelen’.

3.       Financiën-meerjarenplanning. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 - deel OCMW.

4.       Financiën-toezicht toelagen.  
1)    Aktename jaarrekening 2019 van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie in het kader van de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.
2)    Aktename jaarrekening 2019 van TEJO Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.
3)    Aktename jaarrekening 2019 van Sociaal Verhuurkantoor Mechelen  in het kader van de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.
4)    Aktename jaarrekening 2019 van CAW Boom Mechelen Lier in het kader van de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.
5)    Aktename jaarrekening 2019 van Sjarabang in het kader van de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.
6)    Aktename jaarrekening 2019 van Platform voor de Samenlevingsdienst in het kader van de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.
7)    Aktename jaarrekening 2019 van Cultuurcentrum Assyrisch Christelijke Gemeenschap Hesana in het kader van de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.

5.       Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door het OCMW Mechelen.

6.       Gebouwen. Goedkeuring kaderovereenkomst 'Duurzame gebouwen', af te sluiten met IVERLEK/Fluvius met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie binnen de modaliteiten van de specifieke overeenkomst.

7.       Personeelsbeleid. Goedkeuring gewijzigd reglement van OFP PROVANT voor het plan van aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden voor wat betreft de instapratio tot 30% kloofdichting vanaf 1 januari 2020 en tot 36% kloofdichting vanaf 1 januari 2021.