OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

23 mei 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal ver­gaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 23 mei 2022, aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

                                                                                                                                                                               

Maxine Willemsen   
Voorzitter    

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.       Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van Cipal dv op 23 juni 2022.

1)    Goedkeuring agenda.
2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

2.       Sociale zaken. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen en DUO for a JOB vzw voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2025.

 

3.       Sociale zaken. Toekenning van een prijssubsidie aan het Zorgbedrijf Rivierenland voor het verlenen van het sociaal omnio-tarief voor maaltijden aan huis en machtiging aan het vast bureau om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.