OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

24 januari 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 24 JANUARI 2022 via Microsoft Teams, aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                Maxine Willemsen
                                                                                                                                 Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Bestuur. Kennisname van de overzichtslijst per 1 januari 2022 van de politieke organen en van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan het OCMW deelneemt.

 

2.       Bestuur. Aanduiding nieuwe afgevaardigde voor de Lokale Adviescommissie over afsluiting of heraansluiting elektriciteit, aardgas of water (LAC).

 

3.       Welzijnsverenigingen. Aktename verslag algemene vergadering Audio van 17 december 2021.

 

4.       Sociale zaken. Goedkeuring nieuw 'Reglement voor een mantelzorgtoelage stad Mechelen', met ingang van 1 januari 2022.

 

5.       Vastgoedbeleid. Goedkeuring openbare verkoop van landbouwpercelen gelegen te Putte, Bredestraat, 1ste afdeling sectie B nummers 537A, 538, 539, 553, 554, 555 en 556.

 

Volgend punt werd in toepassing van artikel 74 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

6.       F. Creyelman – Rapportering slaagresultaten studenten met leefloon.