OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

25 januari 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 25 JANUARI 2021 via Microsoft Teams, aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING 

1.       Financiën. Goedkeuring van het aangepaste afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC), met bepaling van de werking van het ‘voorwaardelijk visum’ van de financieel directeur bij tijdelijke kredietoverschrijdingen.

2.       Bestuur. Kennisname van de overzichtslijst per 1 januari 2021, van de politieke organen, en van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan het OCMW deelneemt.

3.       Welzijnsverenigingen. Aktename verslag algemene vergadering Audio van 18 december 2020.