OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

27 juni 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 27 juni 2022 om 20.00 uur, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                                                                     Maxine Willemsen
                                                                                                                                                                                Voorzitter

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.       Politieke organen-werking. Aktename aanduiding plaatsvervangend lid Bijzonder Comité Sociale Dienst.

 

2.       Financiën. Vaststelling jaarrekening 2021 - deel OCMW.

 

3.       Financiën-meerjarenplanning. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 - deel OCMW.

 

4.       Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door het OCMW Mechelen.

 

5.       Financiën. Goedkeuring aangepast afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC), met betrekking tot wijzigingen aan kredieten door het uitvoerend orgaan en de Algemeen Directeur over verschillende dienstjaren van het meerjarenplan en de beperking ten opzicht van nominatieve subsidies.

 

6.       Bestuur. Goedkeuring voortgangsrapport 2021 in het kader van de artikels 217 tot 220 van het Decreet Lokaal Bestuur m.b.t. Organisatiebeheersing.

 

7.       Welzijnsverenigingen. Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio.

 

8.       Welzijnsverenigingen. Aktename verslag algemene vergadering Audio van 20 mei 2022.

 

9.       Woonbeleid. Fusie Woonpunt Mechelen - Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken - De Vrije Woonst (in vereffening).
1)    Aktename oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van Woonpunt Mechelen op 30 juni 2022.

2)    Goedkeuring fusie door overname van De Vrije Woonst (in vereffening) en overname van Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) door Woonpunt Mechelen.

3)    Volmachtverlening om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de buitengewone algemene vergaderingen op 30 juni 2022.

 

10.     Vastgoedbeleid. Beslissing tot openbare verkoop via het onlineplatform Biddit.be van de woning Hanswijkstraat 62 met bijhorende tuin.

 

11.     Vastgoedbeleid. Beslissing tot openbare verkoop via het onlineplatform Biddit.be van de woning Hanswijkstraat 66/68 met bijhorende tuin.

 

12.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring verkoop van het geklasseerd gedeelte van het Hof van Egmont, gelegen langsheen het Kardinaal Mercierplein te Mechelen.

 

13.     Legaten & Schenkingen. Definitieve aanvaarding van de schenking bij bankgift door de stichting van openbaar nut Bohets, ter ondersteuning van kwetsbare jongeren.

 

Volgend punt werd in toepassing van artikel 74 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

14.     D. Tuypens – Mantelzorgtoelage.