OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

28 juni 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 28 juni 2021 om 20.00 uur via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

 

Fabienne Blavier

Voorzitter

 

 

 

Openbare zitting

 

1.       Welzijnsverenigingen. Advisering jaarrekening 2020 van welzijnsvereniging Dodoens.

2.       Welzijnsverenigingen. Advisering jaarrekening 2020 welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland.

3.       Welzijnsverenigingen. Aktename meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 4 welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland.

4.       Financiën. Vaststelling jaarrekening 2020 – deel OCMW.

5.       Financiën-meerjarenplanning. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nummer 4 - deel OCMW.

6.       Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door het OCMW Mechelen.

7.       Financiën. Goedkeuring renteloze lening van 4.745.499 euro aan het Zorgbedrijf Rivierenland op 20 jaar met een laatste aflossing in 2039.

8.      Bestuur.  

1)    Goedkeuring voortgangsrapport 2020 in het kader van de artikels 217 tot 220 van het Decreet Lokaal Bestuur m.b.t Organisatiebeheersing.

2)    Goedkeuring aangepast kader Organisatiebeheersing.

9.       Groenbeheer - Parken. Goedkeuring doorgevoerde wijzigingen 'Verkoop landbouwpercelen' in de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 mei 2018, 16 juli 2018, 17 december 2018 en 25 februari 2019.

10.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring aanvaarding bod voor de minnelijke verkoop van twee percelen restgrond gelegen achter gebouw Graaf van Egmontstraat 19-23-25 op de site Hof van Egmont.

11.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring gunningsleidraad inzake de overheidsopdracht 'Inhuur van doorstroomwoningen en verkoop van bestaande doorstroomwoningen van het OCMW Mechelen'.