OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

29 juni 2020

AGENDA

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 29 juni 2020 om 20.00 uur via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

1.       Bestuur. Goedkeuring voortgangsrapport 2019 in het kader van de artikels 217 tot 220 van het decreet lokaal bestuur m.b.t Organisatiebeheersing.

3.       Welzijnsverenigingen. Aktename meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1 welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland.