OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

29 november 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 29 november 2021 via Microsoft Teams, aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                                   Fabienne Blavier
                                                                                                                                                   Voorzitter

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.       Huisvestingsmaatschappijen. Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder voor Woonpunt Mechelen.

 

2.       Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering 16 december 2021 van Cipal dv.

1)    Goedkeuring agenda.
2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

3.       Groenbeheer. Goedkeuring van de verbintenis tot compenserende bebossing tussen de provincie Antwerpen (= ontbosser) en de stad en het OCMW Mechelen (= bebosser), in het kader van de realisatie van de fietsostrade Antwerpen-Brussel op grondgebied Mechelen.