Het belang van onderwijs

Onderwijs is een belangrijke hefboom in de emancipatie en de integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Te veel jongeren vallen jammer genoeg nog uit de boot. Een watervalsysteem, schoolmoeheid of een ongekwalificeerde uitstroom zijn vaak de gevolgen. Dat beperkt de jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt en ook hun verdere perspectieven op maatschappelijke participatie.

Stad Mechelen is zelf geen inrichtende macht, maar via haar flankerende onderwijsbeleid
en haar bredere sociale beleid kan ze toch heel wat betekenen:
ondersteunen van jongeren met zorgnoden, het zinvol invullen van vrije tijd, huiswerkbegeleiding, het versterken van de partnerschap met ouders, het ondersteunen van scholen bij een diversiteitsbeleid …

Gelijke onderwijskansen en het beperken van de ongekwalificeerde uitstroom staan hoog op de agenda. In 2017 startte de stad een intensieve dialoog tussen onderwijspartners en een referentiegroep, vertegenwoordigers/voorbeeldmensen uit de Marokkaanse deelgemeenschap. Die dialoog resulteerde in een actieplan onderwijs en diversiteit.

Mechelen wil samen met het onderwijsveld een concept ’Mechelse School’ ontwikkelen: scholen waar welbevinden, ouderbetrokkenheid en kwaliteit centraal staan en waar naast het ontwikkelen van schoolse vaardigheden ingezet wordt op burgerzin en samenleven in diversiteit.

Acties

Diversiteitsscreening in onderwijs

In 2019 hebben 30 Mechelse scholen deelgenomen aan de ‘DISCO – Diversiteitsscreening in onderwijs’. Hiermee hebben we een waardevolle stap gezet om het diversiteitsbeleid in de scholen in kaart te brengen, en kunnen belangrijke stappen gezet worden om dit beleid verder vorm te geven, noden en sterktes te identificeren, en schoolteams te versterken in het kwaliteitsvol omgaan met diversiteit.
Bekijk een samenvatting van de resultaten van deze screening of kom te weten hoe een school zijn diversiteitsbeleid kan versterken.

Boekjes van Lou

Alle Mechelse kleuterscholen ontvingen in 2018 gratis 3 “boekjes van Lou” en het bijhorende lesmateriaal. Lou is het hoofdpersonage van een educatieve boekenreeks van Kathleen Amant en çavaria. Bijzonder aan Lou is de grote aandacht voor diversiteit, in de breedste zin van het woord: over hoe een gezin samengesteld kan zijn, meisjes/jongens-rollenpatronen en de vele andere manieren waarop mensen van elkaar verschillen. Kleuters een positieve blik geven op de evidente diversiteit in onze samenleving, is voor elke kleuterleerkracht een boeiende, maar niet altijd makkelijke taak. Dit educatief pakket biedt heel wat ideeën en materiaal om hiermee met kleuters aan de slag te gaan.

Hieraan gekoppeld kregen kleuterjuffen en -meesters de gelegenheid om deel te nemen aan een praktijkgerichte studiedag om effectief met dit materiaal in de kleuterklas aan de slag te kunnen gaan. 120 pakketten werden bedeeld en een 20-tal juffen en meesters hebben deelgenomen aan de studiedag.

Download of bestel

Open blikavonden

Sinds 2020 organiseert Stad Mechelen regelmatig open blikavonden rond diversiteitsthema’s voor onderwijsprofessionals:

Ter inspiratie

Unia organiseert jaarlijks in het najaar een wedstrijd “Geef me 1 minuut” voor Belgische secundaire scholen. De deelnemende klassen wordt gevraagd een filmpje van maximum één minuut op te nemen, waarin ze de kijkers bewust maken over de problematiek van racisme in onze samenleving.

De scholen van de winnende klassen ontvangen een geldprijs. Daarmee kiest de school zelf wat ze doet. Het moet wel een project zijn waarin diversiteit, mensenrechten of de strijd tegen racisme centraal staan.

BimSem was in 2018 één van de drie gelukkige winnaars van deze wedstrijd. De leerlingen maakten dit filmpje:

Tools & ondersteuning

Interessante tools rond het thema racisme voor onderwijsprofessionals.

Wil je als school aan de slag gaan rond racisme, vooroordelen en stereotypes en heb je nood aan ondersteuning? Neem dan contact op met het team Leerrecht en Gelijke Onderwijskansen.