Het Onderwijs Overleg Mechelen, kortweg O.O.M., werd opgericht in mei 1999 als gestructureerd overleg- en adviesplatform tussen de Mechelse basis- en secundaire scholen en het stadsbestuur van Mechelen. In december 2008 breidde dit platform uit met een stuurgroep voor het niet-leerplichtonderwijs.

logo van het Onderwijs Overleg Mechelen

Doelstellingen van het O.O.M.

  • door communicatie en overleg tussen de verschillende onderwijsnetten en andere partners in het onderwijsveld efficiënt reageren op stedelijke problematieken;
  • een beleidsvisieplan  (2007-2012) ontwikkelen - voor de periode 2013-2019 werd door de onderwijspartners een Onderwijsmemorandum opgesteld;
  • een regiefunctie uitoefenen bij netoverschrijdende projecten.

Drie stuurgroepen

Het O.O.M. bestaat uit twee stuurgroepen en komen viermaal per schooljaar bijeen:

Gezien de overlappende thema's en de interessante interactie tussen de vertegenwoordigers van het basis- en secundair onderwijs, worden de stuurgroepen O.O.M. BaO en O.O.M. SEC samen georganiseerd.

Zowel voor O.O.M. basisonderwijs als O.O.M. secundair onderwijs is er een voorzitter en ondervoorzitter, die afwisselend gekozen worden door de verschillende onderwijsnetten. De werking van het O.O.M. wordt gestuurd door een coördinator-secretaris, die dagelijks in contact staat met het onderwijsveld, het stadsbestuur en alle relevante organisaties die nodig zijn om de O.O.M.-doelstellingen te realiseren.

In de stuurgroepen zetelen vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsnetten, de gemeenteraadsfracties en het college van burgemeester en schepenen.

Het O.O.M. heeft een autonoom statuut en beslissingen worden genomen in consensus. Als er geen consensus kan worden bereikt, kunnen gemengde adviezen worden overgemaakt. 

Wat doet het O.O.M.?

Het O.O.M. fungeert als advies- en beleidsvoorbereidend orgaan voor alle beleidsdomeinen van de stad die raakvlakken vertonen met het onderwijs: kinderopvang, mobiliteit, veiligheid, werkgelegenheid, sport, cultuur, diversiteit, milieu... Het O.O.M. bouwt evenzeer een netwerk uit met externe organisaties, besturen en verenigingen in functie van onderwijsgerelateerde thema's.

Het O.O.M. fungeert als brug tussen enerzijds het stadsbestuur en de verschillende onderwijsniveaus en -netten, maar brengt anderzijds ook de verschillende onderwijsnetten onderling samen.

 Coördinatie en secretariaat: herbert.crol@mechelen.be  - T 015 29 83 21 

Vergaderkalender O.O.M.  schooljaar 2018-2019

  • Donderdag 11 oktober 2018: verslag
  • Dinsdag 11 december 2018:
  • Donderdag 21 maart 2019:
  • Maandag 3 juni 2019:

Vergaderkalender O.O.M.  schooljaar 2017-2018

Vergaderkalender O.O.M.  schooljaar 2016-2017

Vergaderkalender O.O.M.  schooljaar 2015-2016

Vergaderverslagen van voorgaande schooljaren zijn verkrijgbaar op aanvraag.