In de week van 28 juni nam men zeven grondstalen in de perimeter rond het oefenterrein, een week later werden ook twee grondwaterstalen genomen. De resultaten van de metingen verwachten we in de tweede helft van juli. 

OVAM doet eerst metingen in enkele tuinen die indicatief zijn voor de directe omgeving van de site om daar snel uitsluitsel te krijgen over de verspreiding van PFOS. In kader van het beschrijvend bodemonderzoek wordt hoe dan ook het volledige terrein in kaart gebracht (incl. de gracht). Beide onderzoeken lopen parallel. 

Het agentschap Zorg en Gezondheid kiest voor een zone van 100 m op basis van gekend cijfers op andere locaties met een PFOS-vervuiling. Een straal van 100 m is ruim gekozen vanuit het voorzorgprincipe.  

  • Men gebruikt geen PFOS meer omdat de schadelijkheid bij rechtstreeks contact bekend was. Op dat moment was er echter nog geen kennis van de verspreiding en bewaring in de bodem, de opname bij mensen en de gezondheidseffecten die daarmee samengaan. 

  • Het toetsingskader voor PFOS-vervuiling is pas van kracht vanaf 1 april 2021. 

De maatregelen die momenteel van kracht zijn gaan uit van een worstcase scenario. In principe kunnen in het beste geval de maatregelen versoepeld worden. De maatregelen worden pas herbekeken na afronding van het beschrijvend bodemonderzoek en afgestemd met het Vlaamse traject.