Bent u een diploma of getuigschrift kwijt, of is het vernietigd, dan kunt u er in de meeste gevallen geen duplicaat van krijgen, wel een vervangend attest. De procedure verschilt volgens onderwijsniveau.

In de regel moet u een vervangend attest aanvragen aan de onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel waar u het studiebewijs behaald hebt. Maar dat is niet altijd mogelijk. Uw vroegere school bestaat soms niet meer, of het beheer is gewijzigd door de onderwijshervormingen. Ook voor vervangende attesten van oudere diploma's of getuigschriften kan de aanvraag soms anders verlopen.

De procedure en contactgegevens om een vervangend attest aan te vragen voor een verloren diploma of getuigschrift:

 • basisonderwijs
 • secundair onderwijs, ook paramedische studierichting of examencommissie
 • hogeschoolonderwijs
 • universitair onderwijs
 • volwassenenonderwijs
 • deeltijds kunstonderwijs
 • SYNTRA en het vroegere VIZO

vindt u op de website Verloren diploma of getuigschrift.

Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid.

Als u uw getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kwijt bent, volgt u de procedure van het onderwijs waar u het behaald hebt. Behaalde u het getuigschrift bij de Centrale Examencommissie Ondernemersvaardigheden vóóor 1 januari 2015 dan kunt u een duplicaat aanvragen bij de FOD Economie. Behaalde u het na 1 januari 2015, dan kunt u een duplicaat vragen bij het Agentschap Ondernemen.

Hetzelfde geldt als u uw bewijs van beroepsbekwaamheid kwijt bent.

Het is mogelijk dat de onderwijsinstelling een bijdrage vraagt voor het opstellen van het vervangend attest

Voor getuigschriften basisonderwijs is het soms niet meer mogelijk om een vervangend attest te verkrijgen als de vroegere basisschool niet meer bestaat.

 • Secundair onderwijs:
  Omzendbrief so 64 : Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs - Vervanging van verloren of vernietigde studiebewijzen: punt 8.2.7
   
 • Examencommissie secundair onderwijs:
  Ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs - art. 41. (B.S. 24 december 1991)
   
 • Hoger onderwijs:
  Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door het Decreet van 9 juli 2010 (B.S. 31augustus 2010) - art. 85bis.