Elke niet vrijgestelde persoon die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven moet een bijdrage betalen.

De bijdrage dekt de kosten van de behandeling van de verblijfsaanvraag.

Het bedrag van de bijdrage hangt af van het onderwerp van de aanvraag.

De persoon moet het bewijs van de volledige betaling van de bijdrage voorleggen op het moment van de aanvraag bij de Belgische diplomatieke of consulaire post (aanvraag visum D) of bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats (verblijfsaanvraag). Indien dit bewijs niet wordt voorgelegd is de aanvraag niet ontvankelijk en wordt die niet behandeld.

De bijdrage wordt niet terugbetaald indien de aanvraag voor een visum D of de verblijfsaanvraag geweigerd wordt. In bepaalde gevallen kan de bijdrage daarentegen wel worden terugbetaald.

Vrijstellingen

De bijdrage moet niet worden betaald voor de volgende aanvragen:

 • minderjarigen;
 • Unieburgers die een verklaring van inschrijving aanvragen;
 • Zwitsers die een identiteitskaart voor Zwitserse onderdanen aanvragen;
 • familieleden van Unieburgers of Zwitsers;
 • familieleden van Belgen die gebruik maken van hun recht van vrij verkeer (op voorwaarde dat men deel heeft uitgemaakt van het gezin van deze Belg in de staat van de Europese Unie waar hij meer dan 3 maanden legaal verbleven heeft vooraleer hij naar België terugkeerde);
 • verzoek om internationale bescherming;
 • gezinshereniging met erkend vluchteling/subsidiair beschermde;
 • ouders van minderjarige (op moment van indiening verzoek om internationale bescherming) erkend vluchteling. (Als de vreemdeling meerderjarig is geworden tijdens de asielprocedure, dan geldt de vrijstelling enkel binnen de eerste 3 maanden na erkenning als vluchteling of als subsidiair beschermde);
 • aanvraag 9ter (medische regularisatie);
 • studenten of onderzoekers die een beurs ontvangen;
 • aanvraag gezinshereniging als ongehuwd, gehandicapt kind dat ouder is dan 18 jaar, op voorwaarde dat een attest wordt overgelegd dat afgegeven is door een door een Belgische ambassade of een Belgisch consulaat erkende arts en dat aantoont dat het omwille van de handicap niet in zijn eigen behoeften kan voorzien.
 • begunstigde van de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije = Turkse onderdaan die komt werken in België en het familielid van deze begunstigde;
 • erkende staatloze van wie is vastgesteld dat hij zijn nationaliteit tegen zijn wil heeft verloren en die aantoont dat hij geen wettelijke en duurzame verblijfsvergunning kan krijgen in een andere staat waarmee hij banden heeft.

Bedrag van de bijdrage

Het bedrag van de bijdrage hangt af van het onderwerp van de aanvraag, het wordt elk jaar geïndexeerd.

Het bedrag wordt op 63 euro vastgelegd voor de volgende aanvragen:

 • aanvraag machtiging tot verblijf als langdurig ingezetene in een andere lidstaat;
 • aanvraag gezinshereniging in functie van een langdurig ingezetene van een andere lidstaat (op voorwaarde dat ze in de andere lidstaat samen een gezin vormden).

Het bedrag wordt op 209 euro vastgelegd voor de volgende aanvragen:

 • verblijfsaanvraag - Gezinshereniging met derdelander (art.10 en 10bis - A-, B-, C-, D-, F-, F+ of H-kaart);
 • verblijfsaanvraag - Gezinshereniging met Belg (art.40ter);
 • verblijfsaanvraag - Gezinshereniging als ouder van een minderjarige Belg (art.40ter);
 • aanvraag voor een machtiging tot verblijf - Niet-EU student aan een erkende onderwijsinstelling;
 • aanvraag voor een verandering van statuut, indien het nieuwe statuut onderworpen is aan een bijdrage van 209 euro;
 • verblijfsrecht erkend door een internationaal verdrag, wet of KB;
 • herkrijging Belgische nationaliteit;
 • verlies Belgische nationaliteit door te huwen of doordat de echtgenoot een vreemde nationaliteit verworven heeft;
 • aanvraag voor een terugkeervisum, na België te hebben verlaten met een geldig attest van immatriculatie dat in het kader van een gezinsherenigingsprocedure werd afgegeven.

Het bedrag wordt op 366 euro vastgelegd voor de volgende aanvragen:

 • aanvraag voor een machtiging tot verblijf - Niet-EU werknemers of zelfstandigen;
 • aanvraag voor een machtiging tot verblijf - Niet-EU studenten aan een privé-onderwijsinstelling;
 • aanvraag voor een machtiging tot verblijf - Au-pair;
 • aanvraag voor een machtiging tot verblijf - Aanvraag art.9bis (humanitaire regularisatie);
 • aanvraag voor een verandering van statuut, indien het nieuwe statuut onderworpen is aan een bijdrage van 366 euro;
 • aanvraag voor een machtiging om naar België terug te keren, na een afwezigheid van meer dan een jaar;
 • herkrijging status langdurig ingezetene na een lange afwezigheid;
 • aanvraag voor een terugkeervisum (verloren, gestolen of vervallen verblijfstitel).

Betaling van de bijdrage:

De bijdrage moet in euro (€) betaald worden, door de aanvrager of door een derde, op de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44 - 1000 Brussel.

IBAN: BE57 6792 0060 9235
BIC: PCHQBEBB
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nummer), 1000 Brussel

De mededeling moet de naam, de voornaam, de geboortedatum en de nationaliteit van de aanvrager bevatten + de volgende structuur respecteren:

 • Naam  Voornaam  Nationaliteit  Geboortedatum (DDMMJJJJ).

Het gestorte bedrag moet het bedrag van de bijdrage en de eventuele bankkosten dekken.

Bewijs van de betaling van de bijdrage:

De aanvrager moet een geldig bewijs van de volledige betaling van de bijdrage voorleggen op het moment van de indiening van zijn aanvraag bij de Belgische diplomatieke of consulaire post (visum D) of bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats (verblijfsaanvraag).

 • Voorbeeld: indien de betaling door middel van een overschrijving wordt uitgevoerd, moet de aanvrager een rekeninguittreksel of een overschrijving met de stempel van de post voorleggen.

Indien de aanvrager het bewijs van de volledige betaling van de bijdrage niet voorlegt, verklaart de Belgische diplomatieke of consulaire post of het gemeentebestuur de aanvraag onontvankelijk (bijlage 42).

Indien de aanvrager het bewijs van betaling van de bijdrage voorlegt, maar het gestorte bedrag ontoereikend is, verklaart de Belgische diplomatieke of consulaire post of het gemeentebestuur de aanvraag tijdelijk onontvankelijk (bijlage 43).

 • De aanvrager beschikt over 30 dagen om het bewijs van betaling van het bedrag voor te leggen.
  Indien de aanvrager het bewijs van betaling van het verschuldigd bedrag niet binnen deze termijn voorlegt, verklaart de Belgische diplomatieke of consulaire post of het gemeentebestuur de aanvraag definitief onontvankelijk (bijlage 42).
  Het reeds betaalde bedrag wordt niet terugbetaald.

Een onontvankelijke aanvraag wordt niet behandeld.

Elke niet vrijgestelde persoon die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven moet een bijdrage betalen.

Het bedrag van de bijdrage hangt af van het onderwerp van de aanvraag.

Een geldig bewijs van de volledige betaling van de bijdrage op het moment van de indiening van de verblijfsaanvraag voorleggen:

 • Een rekeninguittreksel of;
 • Een stortingsbewijs met de stempel van de post.

Indien dit bewijs niet wordt voorgelegd is de aanvraag niet ontvankelijk en wordt die niet behandeld.

Terugbetaling van de bijdrage:

Aan de Dienst Vreemdelingenzaken kan worden gevraagd om een bijdrage die per vergissing werd betaald, of die betaald werd voor een aanvraag die tussen 2 maart 2015 en 26 juni 2016 werd ingediend, terug te betalen.

De terugbetaling van het verhoogde deel van de bijdrage kan worden gevraagd, indien de bijdrage betaald werd voor een aanvraag die tussen 1 maart 2017 en 2 januari 2019 werd ingediend.

De persoon die de terugbetaling aanvraagt, moet de volgende voorschriften respecteren:

 • Een formulier "Aanvraag voor de terugbetaling van een bijdrage" volledig en leesbaar (hoofdletters) invullen.
  Indien de terugbetalingsaanvraag op meerdere bijdrages betrekking heeft, moet een mail per bijdrage worden ingevuld;
 • Het formulier ondertekenen (manuele handtekening of digitale handtekening);
 • Het bewijs van de betaling van de bijdrage waarvan de volledige of gedeeltelijke terugbetaling wordt gevraagd toevoegen;
 • Het formulier "Aanvraag voor de terugbetaling van een bijdrage" en het bewijs van de betaling naar het adres bijdrage@ibz.fgov.be sturen, bij voorkeur in pdf-formaat.

 

Een ingevuld en ondertekend formulier per bijdrage + een bewijs van betaling = één mail.