Maak een afspraak
 • Elke tijdelijke buitenlandse werknemer dient een identificatienummer te krijgen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als hij daartoe de vereiste documenten kan voorleggen.
 • Om legaal te werken, moet een werkgever een werknemer aanmelden bij de Belgische Sociale Zekerheid (Dimona-aangifte). 
  Dit gebeurt aan de hand van het rijksregisternummer van de werknemer.

Een zogenaamd bisnummer of 'Kruispuntbanknummer' kan enkel aangemaakt worden voor niet-Belgen als je niet gekend bent in de bevolkingsregisters en dus niet in het bezit bent van een rijksregisternummer.

Gelegenheidswerknemers:

 • Voor de onderdanen van de staten buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) die minder dan 90 dagen komen werken:
  Het bisnummer wordt aangevraagd bij de uitreiking van de bijlage 3 (aankomstverklaring) voor zover je het bewijs van de werkzaamheid in loondienst voorlegt aan de hand van een arbeidskaart of een vrijstelling hiervan.
 • Voor de onderdanen van de Europese Economische Ruimte die minder dan 90 dagen komen werken:
  Het bisnummer wordt aangevraagd bij de uitreiking van de bijlage 3ter (melding van aanwezigheid) voor zover je het bewijs van de werkzaamheid in loondienst voorlegt aan de hand van een door de werkgever verstrekte verklaring van indienstneming of van tewerkstelling, waarin de duur van de tewerkstelling is vermeld, of een door de bevoegde autoriteit gewaarmerkte arbeidsovereenkomst.

  Hoe vraag je als werkgever een bisnummer aan?

 • Je kan als werkgever zelf een bisnummer aanmaken of terugvinden op www.belgianidpro.be/nl

Het kruispuntbanknummer zal eveneens worden aangemaakt als je op hotel of in een ander logementshuis verblijft dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle der reizigers en die in die hoedanigheid niet verplicht is om zich bij het gemeentebestuur aan te bieden.
In dit geval kan het zijn dat je werkgever je verzoekt om je aan te bieden bij het gemeentebestuur van de arbeidsplaats om een bisnummer aan te vragen.
De nodige documenten zijn een reisdocument en het werkgeversattest of de werkvergunning.

Vaccinatie - Covid:

Als je niet geregistreerd bent bij de gemeente waar je verblijft en je wenst een bisnummer voor een vaccinatie, kan de huisarts een bisnummer aanmaken.

Meer info kan je terugvinden op de site van Gezondheid.

Je kan ook altijd contact opnemen met het vaccinatiecentrum op het gratis telefoonnummer 0800 12 821 of via de website.

Maak een afspraak