Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari 2020 om middernacht de Europese Unie. Hierbij werd een terugtrekkingsakkoord goedgekeurd dat de voorwaarden bepaalt van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het terugtrekkingsakkoord heeft tot doel ook na de overgangsperiode (van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020) de verworven rechten van de Britse onderdanen en hun familieleden die voor het einde van de overgangsperiode in de Europese Unie verbleven of er als Britse grensarbeider actief waren, te vrijwaren.

Alle Britse onderdanen en hun familieleden die wilden genieten van de bescherming die het terugtrekkingsakkoord biedt, moesten een aanvraag indienen voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord binnen de daarvoor voorziene aanvraagperiode (van 1 januari 2021 tot 31 december 2021). Tot dan werden hun (verblijfs)rechten automatisch beschermd. 

Ondertussen is zowel de overgangsperiode als de aanvraagperiode voorbij.

Vanaf 1 januari 2022 kunnen enkel de Britten en hun familieleden die in het bezit zijn van een geldige bijlage 56/57 of een M/N-kaart nog genieten van de bescherming die het terugtrekkingsakkoord biedt.

Het is nog steeds mogelijk om een aanvraag in te dienen na de aanvraagperiode, dus na 31 december 2021, maar in dat geval moet men dit motiveren bij het indienen van de aanvraag waarom men de aanvraag laattijdig indient.

Bepaalde familieleden kunnen de Britse begunstigde van het TTA na het einde van de aanvraagperiode komen vervoegen.
Zij moeten geen redelijke gronden aantonen waarom ze hun aanvraag niet hebben ingediend tijdens de aanvraagperiode voor zover zij hun aanvraag indienen binnen de 3 maanden na hun aankomst in België.

Alle Britten en hun familieleden die niet worden beschermd door het terugtrekkingsakkoord, moeten dezelfde regels volgen als onderdanen van een derde land.

 

Wie is begunstigde van het terugtrekkingsakkoord?

De volgende categorieën van personen worden door het terugtrekkingsakkoord beschermd wanneer zij een aanvraag indienen tijdens de aanvraagperiode die liep van 1 januari 2021 tot 31 december 2021:

 • De onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die voor het einde van de overgangsperiode in België verblijft op grond van zijn recht op vrij verkeer;
 • De onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die voor het einde van de overgangsperiode in België actief is als grensarbeider;
 • Het familielid van een Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die voor het einde van de overgangsperiode in België verbleef;
 • Het familielid van een Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in België dat hem na het einde van de overgangsperiode mag vervoegen:
  • rechtstreekse verwanten van Britse begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die voor het einde van de overgangsperiode buiten België verbleven;
  • toekomstige kinderen van een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord;
  • de partner met wie de Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft voor zover die relatie al voor het eind van de overgangsperiode duurzaam was en nog steeds is op het tijdstip waarop de partner vraagt de begunstigde te vervoegen.

Wie kan beschouwd worden als grensarbeider onder het terugtrekkingsakkoord en welke rechten genieten zij?

Een grensarbeider is elke onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die in België een economische activiteit als werknemer of zelfstandige uitoefent, maar niet in België verblijft. Zij kunnen hun activiteiten als grensarbeider ook na de overgangsperiode verderzetten indien zij een aanvraag indienden bij de gemeente tijdens de aanvraagperiode die liep van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Het is deze definitie die gehanteerd moet worden en niet de algemene definitie voor grensarbeiders vervat in artikel 106 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

 • Een grensarbeider onder het terugtrekkingsakkoord hoeft dus niet dagelijks of minimum eenmaal per week terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.
 • Grensarbeiders die begunstigde zijn van het terugtrekkingsakkoord worden vrijgesteld van een inreisvisumplicht of andere gelijkaardige formaliteiten.

Je hebt hiervoor een elektronische verblijfskaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart) nodig.

 • Je beschikt hiermee niet over een verblijfsrecht in België en kan op basis van deze kaart ook geen verblijfsrecht krijgen.

Personen die enkel onder het vrij verkeer van diensten (detachering) in België aan de slag zijn, kunnen hier geen beroep op doen.

Wie is geen begunstigde van het terugtrekkingsakkoord?

 • Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die voor het einde van de overgangsperiode niet in België verbleven of niet in België actief waren als grensarbeider worden niet door het terugtrekkingsakkoord beschermd. Hun familieleden worden ook niet door het terugtrekkingsakkoord beschermd.
 • Toekomstige familieleden van een Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die geen verwantschapsband hadden met de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord voor het einde van de overgangsperiode kunnen ook geen beroep doen op de bescherming van het terugtrekkingsakkoord, tenzij het om toekomstige kinderen gaat.
 • De Britten die een verblijfsrecht bekomen hebben op basis van gezinshereniging met een EU-burger (niet-Brit) of een Belg zijn geen besgunstigde van het TTA.
 • Britten en hun familieleden die een aanvraag hebben ingediend, maar wiens aanvraag geweigerd werd, kunnen geen begunstigde van het TTA meer worden.

Deze personen zullen de regels in verband met binnenkomst en verblijf van toepassing op onderdanen van een derde land moeten volgen. 

De procedure die je moet volgen hangt af van de status voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die je wilt verkrijgen:

 • Je kan een verblijfsstatus verkrijgen wanneer je een Britse onderdaan of een familielid bent die al voor het einde van de overgangsperiode in België verbleef overeenkomstig het Unierecht OF wanneer je als familielid een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord vervoegt. Met deze status kan je jouw verblijf verderzetten na het einde van de overgangsperiode.
 • Je kan een status voor klein grensverkeer verkrijgen wanneer je als Britse grensarbeider voor de overgangsperiode in België actief was.

De procedure is verschillend naargelang je je al geregistreerd had voor het einde van de overgangsperiode en je al in het bezit bent van een geldig verblijfsdocument (bijlage 8/8bis, E/E+/F/F+ kaart) of van een geldig document voor klein grensverkeer (bijlage 15), of nog niet.

Hoe moet je een aanvraag indienen voor een status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord?

Wanneer moet je jouw aanvraag indienen? 

 • Je moet jouw aanvraag indienen tijdens de aanvraagperiode die loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 • Als je jouw aanvraag na 31 december 2021 indient (= laattijdige aanvraag), moet je aantonen dat je jouw aanvraag niet tijdens de aanvraagperiode kon indienen.

Welke procedure moet je volgen om jouw aanvraag in te dienen?

 • De procedure die je moet volgen om jouw aanvraag in te dienen is verschillend naargelang of je een verblijfsstatus als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord wenst of een status voor klein grensverkeer voor Britse begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.

Wat is het gevolg van het indienen van jouw aanvraag?

Van zodra je jouw aanvraag indient, krijg je een attest dat jouw (verblijfs)rechten of rechten aan de grens tijdelijk beschermt zijn in afwachting van een beslissing over jouw aanvraag.

 • Het aanvraagdocument is drie maanden geldig;
 • Het is steeds met drie maanden verlengbaar tot een beslissing wordt genomen;
 • Er staat op vermeld dat je onbeperkt toelating hebt tot de arbeidsmarkt;
 • U kan dit aanvraagdocument zowel in België als aan de binnen- en buitengrenzen van de Europese Unie gebruiken om aan te tonen dat jouw aanvraag werd ingediend en dat je geacht wordt alle rechten uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord te genieten totdat de eindbeslissing over jouw aanvraag is genomen.

Wanneer er een positieve beslissing wordt genomen, zal je je verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart/M kaart met vermelding van duurzaam verblijf) of kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart) ontvangen.

Als je beroep indient tegen een negatieve beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken, ontvang je een bijlage 35 die tijdelijk jouw verblijf dekt tot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich uitspreekt over jouw zaak.

Je bent een Britse onderdaan met een geldig verblijfsdocument (bijlage 8, E kaart) op het einde van de overgangsperiode en wilt ook nadien in België verder verblijven: 

 • een kopie van jouw geldig verblijfsdocument (bijlage 8, E kaart)
 • een geldige identiteitskaart of geldig paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister die niet ouder is dan 6 maanden
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • motivering van de laattijdige aanvraag

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst vreemdelingen: Brexit - E, F, (zonder) verblijfsdocument


Je bent een Britse onderdaan met een geldig verblijfsdocument (bijlage 8bis, E+ kaart) op het einde van de overgangsperiode en wilt ook nadien in België verder verblijven: 

 • een kopie van jouw geldig verblijfsdocument (bijlage 8bis, E+ kaart)
 • een geldige identiteitskaart of geldig paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister die niet ouder is dan 6 maanden
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • motivering van de laattijdige aanvraag

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst bevolking: Brexit - E+ en F+.


Je bent een Britse onderdaan die verbleef in België in de hoedanigheid van een economische actieve persoon, een beschikker van voldoende bestaansmiddelen of bent een student van voor 31 december 2020 maar beschikt niet over een geldig verblijfsdocument: 

 • jouw geldige identiteitskaart of geldig paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • Motivering van de laattijdige aanvraag
 • bewijs dat je gebruik hebt gemaakt van jouw recht op vrij verkeer van personen in de hoedanigheid van economische actieve persoon (als werknemer of zelfstandige), of als beschikker van voldoende bestaansmiddelen of student

Hiervoor worden dezelfde bewijsmiddelen aanvaard als voor Unieburgers:

Werknemer:

 • een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van bijlage 19bis (het werkgeversattest) of een arbeidscontract.

Zelfstandige:

 • het bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer of het bewijs dat je ervan bent vrijgesteld;
 • het bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen door middel van een modelattest.

Werkzoekende:

 • het bewijs dat je werk zoekt (een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening (VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG)) of kopieën van sollicitatiebrieven;
 • het bewijs dat je een reële kans hebt om werk te vinden.

Beschikker van voldoende bestaansmiddelen:

 • het bewijs dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt (een uitkering van de sociale zekerheid in België of in een andere lidstaat, inkomsten uit arbeid in een andere lidstaat, bestaansmiddelen die je verkrijgt via een derde, ...);
 • het bewijs van een ziekteverzekering (bewijs Belgische mutualiteit, privéziekteverzekering, buitenlandse publieke ziekteverzekering)

Student:

 • het bewijs dat je ingeschreven bent aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling;
 • het bewijs dat je over een ziekteverzekering beschikt (bewijs Belgische mutualiteit, privéziekteverzekering, buitenlandse publieke ziekteverzekering).

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst vreemdelingen: Brexit - E, F, (zonder) verblijfsdocument


Je bent een familielid van een Britse onderdaan in België met een geldig verblijfsdocument (bijlage 8, E/F kaart) op het einde van de overgangsperiode en wilt ook nadien in België verder verblijven: 

 • een kopie van jouw geldig verblijfsdocument (bijlage 8, E/F kaart)
 • een geldige identiteitskaart of geldig paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • motivering van de laattijdige aanvraag

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst vreemdelingen: Brexit - E, F, (zonder) verblijfsdocument


Je bent een familielid van een Britse onderdaan in België met een geldig verblijfsdocument (bijlage 8bis, E+/F+ kaart) op het einde van de overgangsperiode en wilt ook nadien in België verder verblijven: 

 • een kopie van jouw geldig verblijfsdocument (bijlage 8bis, E+/F+ kaart)
 • een geldige identiteitskaart of geldig paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • motivering van de laattijdige aanvraag

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst bevolking: Brexit - E+ en F+


Je bent een familielid van een Britse onderdaan en verbleef al in België voor 31 december 2020 maar je beschikt niet over een geldig verblijfsdocument: 

 • een geldige identiteitskaart of geldig paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • bewijs dat je gezinshereniging met jouw Brits familielid kan bekomen. Hiervoor worden dezelfde bewijsmiddelen aanvaard als voor familieleden van Unieburgers:

Echtgenoten of gelijkgestelde partners:

 • de huwelijksakte of geregistreerd partnerschap (indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler).

Wettelijke partners:

 • de akte van het wettelijk geregistreerd partnerschap;
 • bewijs van de duurzame en stabiele relatie;
 • bewijs leeftijd.

Descendenten:

 • geboorte- of adoptieakte;
 • bewijs recht van bewaring (indien minderjarig);
 • eventueel bewijs van 'ten laste zijn';
 • bewijs van de gezinscel.

Ouders:

 • geboorteakte van je kind;
 • huwelijksakte of akte van het geregistreerd partnerschap;
 • bewijs van 'ten laste zijn' (behalve in het geval van minderjarige kinderen);
 • bewijs van de gezinscel.

Ander familielid:

 • bewijs deugdelijk bewezen duurzame feitelijke relatie met de economisch actieve begunstigde van het terugtrekkingsakkoord;
 • OF bewijs dat je in het land van herkomst ten laste van of deel uitmaakt van het gezin van de begunstigde, het bewijs dat je een familielid bent van de begunstigde (bijvoorbeeld een geboorteakte), het bewijs van ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin afgegeven door de bevoegde overheden van het land van herkomst of bewezen met elk passend middel;
 • OF bewijs van ernstige gezondheidsredenen waarvoor een persoonlijke verzorging door de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord strikt nodig is. Het bewijs dat je een familielid bent van de begunstigde (bijvoorbeeld een geboorteakte).

Als het gaat om een gezinshereniging met een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk - beschikker van voldoende bestaansmiddelen, is het ook noodzakelijk de volgende stukken in te dienen:

 • het bewijs dat het familielid over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor het familielid dat hem wilt vervoegen;
 • het bewijs dat zijn of haar ziektekostenverzekering ook het familielid dekt.

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst vreemdelingen: Brexit - E, F, (zonder) verblijfsdocument


Je bent een rechtstreeks familielid van een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord met een verblijfsrecht in België en wilt deze persoon na 31 december 2020 vervoegen:

Opgelet: de verwantschap dient al vast te staan voor het einde van de overgangsperiode (= voor 31 december 2020) m.u.v. de kinderen geboren of geadopteerd na het einde van de overgangsperiode.

 • een geldige identiteitskaart of paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden
 • je moet bewijzen dat de familieband of het duurzaam partnerschap al bestond voor het einde van de overgangsperiode (m.u.v. de kinderen geboren of geadopteerd na het einde van de overgangsperiode)
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • motivering van de laattijdige aanvraag wanneer men de aanvraag niet indient binnen de drie maanden na binnenkomst in België
 • je moet aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet om gezinshereniging met jouw Brits familielid te bekomen. Hiervoor worden dezelfde bewijsmiddelen aanvaard als voor familieleden van Unieburgers:

Echtgenoten of gelijkgestelde partners:

 • de huwelijksakte of geregistreerd partnerschap (indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler).

Wettelijke partners:

 • de akte van het wettelijk geregistreerd partnerschap;
 • bewijs van de duurzame en stabiele relatie;
 • bewijs leeftijd.

Descendenten:

 • geboorte- of adoptieakte;
 • bewijs recht van bewaring (indien minderjarig);
 • eventueel bewijs van 'ten laste zijn';
 • bewijs van de gezinscel.

Ouders:

 • geboorteakte van je kind;
 • huwelijksakte of akte van het geregistreerd partnerschap;
 • bewijs van 'ten laste zijn' (behalve in het geval van minderjarige kinderen);
 • bewijs van de gezinscel.

Als het gaat om een gezinshereniging met een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk - beschikker van voldoende bestaansmiddelen, is het ook noodzakelijk de volgende stukken in te dienen:

 • het bewijs dat het familielid over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor het familielid dat hem wilt vervoegen;
 • het bewijs dat zijn of haar ziektekostenverzekering ook het familielid dekt.

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst vreemdelingen: Brexit - E, F, (zonder) verblijfsdocument


Je bent de partner met wie de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord een feitelijke duurzame relatie had voor het einde van de overgangsperiode die nog steeds voortduurt op het moment van het indienen van de aanvraag en je wilt deze partner na 31 december 2020 in België vervoegen: 

 • een geldige identiteitskaart of paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden
 • de officiële documenten of elk ander bewijs waarmee op geldige wijze het partnerschap kan worden vastgesteld
 • bewijs deugdelijk bewezen duurzame relatie met de economische actieve begunstigde van het terugtrekkingsakkoord zowel voor het einde van de overgangsperiode en ook op het moment van het indienen van de aanvraag
 • Motivering van de laattijdige aanvraag wanneer men de aanvraag niet indient binnen de drie maanden na binnenkomst in België.

Als het gaat om een gezinshereniging met een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk - beschikker van voldoende bestaansmiddelen, is het ook noodzakelijk de volgende stukken in te dienen:

 • het bewijs dat het familielid over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor het familielid dat hem wilt vervoegen;
 • het bewijs dat zijn of haar ziektekostenverzekering ook het familielid dekt.

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst vreemdelingen: Brexit - E, F, (zonder) verblijfsdocument


Je bent voor het einde van de overgangsperiode actief als grensarbeider in België en bent in het bezit van een geldig document voor klein grensverkeer (bijlage 15): (meer informatie)

 • jouw geldige identiteitskaart of paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden
 • een geldige bijlage 15, afgeleverd voor 31 december 2020
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • motivering van de laattijdige aanvraag

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst vreemdelingen: Brexit - E, F, (zonder) verblijfsdocument


Je bent voor het einde van de overgangsperiode actief als grensarbeider in België maar bent niet in het bezit van een geldige bijlage 15: (meer informatie)

 • een geldige identiteitskaart of paspoort
 • een uittreksel uit het strafregister dat maximum 6 maanden oud is
 • motivering van de laattijdige aanvraag
 • je moet aantonen dat je als Britse onderdaan gebruik hebt gemaakt van jouw recht op vrij verkeer voor het einde van de overgangsperiode in de hoedanigheid van economische actieve persoon (als werknemer of zelfstandige).

Hiervoor worden dezelfde bewijsmiddelen aanvaard als voor Unieburgers:

Werknemer:

 • een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van bijlage 19bis (het werkgeversattest) of een arbeidscontract.

Zelfstandige:

 • het bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer of het bewijs dat u hiervan bent vrijgesteld;
 • het bewijs dat u aangesloten bent bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen door middel van een modelattest.

Maak een afspraak bij de dienst vreemdelingen: Brexit - E, F, (zonder) verblijfsdocument

De verblijfskaart voor een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord (M kaart): betalen met cash of bancontact

De kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart): betalen met cash of bancontact

Houders van een geldige E+ of F+ kaart:
De verblijfskaart voor een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord met een vermelding "duurzaam verblijfsrecht" (M kaart met vermelding duurzaam verblijf) wordt kosteloos afgeleverd.

Houders van een E+ of F+ kaart die niet meer geldig is:
Als de E+ of F+ kaart niet meer geldig is op het moment van indienen van de aanvraag of als betrokkene nog geen duurzaam verblijf had, dan wordt de verblijfskaart voor een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord met een vermelding "duurzaam verblijf" (M kaart met vermelding duurzaam verblijf) niet kosteloos afgeleverd.

 • Betalen met cash of bancontact.

Vernieuwing van de M kaart, M kaart met vermelding "duurzaam verblijf", N kaart:

 • Betalen met cash of bancontact.

Als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord behoud je ook na de overgangsperiode jouw verblijfsrechten, met als enige uitzondering dat je een nieuwe verblijfskaart zal hebben voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.