Vergunning aanvragen

Om de groei aan handcarwashes in goede banen te leiden en de kwaliteit ervan hoog te houden is een vergunning vereist.

Het administratief onderzoek dat voor de vergunning noodzakelijk is controleert de vestigings- en uitbatingsmodaliteiten. Dit houdt in dat er voorwaarden worden gesteld aan zowel de locatie als de onderneming. 

Voor het aanvragen van een vergunning dien je aan te melden met je e-ID, Itsme of een andere digitale sleutel. Je kan enkel aanmelden als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming of als derde als je hiervoor rechten hebt gekregen.

Opgelet: je zaak mag niet openen voordat de vergunning werd afgeleverd. Reken 60 dagen vanaf dat je dossier ontvankelijk is verklaard tot de dag van aflevering. 

Een vestiging zonder vaste inrichting met industriële wastechnieken waar motorvoertuigen van derden manueel gewassen kunnen worden of worden behandeld met beschermingsmiddelen zoals waxen, moet over een uitbatingsvergunning beschikken.

Ook bij een overname of wijziging van de handelszaak moet de vergunning opnieuw worden aangevraagd.

De aanvraag moet je minstens 60 dagen voor de geplande opening indienen. Voor je aanvraagt, moet de omgevingsvergunning (of milieuvergunning) zijn afgeleverd.

Voor een vestigingsvergunning onderzoekt het college van burgemeester en schepenen de ligging van je handcarwash. De politie en de dienst Preventie en Veiligheid gaan na of de openbare veiligheid en orde verzekerd en de sociale draagkracht gerespecteerd is.

Voor een uitbatingsvergunning onderzoekt het college van burgemeester en schepenen de moraliteit, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit van de aanvrager. De brandweer en de voedselinspectie voeren vervolgens een controle uit. De bouwdienst gaat ook na of aan de stedenbouwkundige voorwaarden is voldaan.

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 45 dagen na indiening over je aanvraag voor een vergunning.

Bij het niet naleven van het reglement kan het college van burgemeester en schepenen je vergunning schorsen of intrekken.

Je aanvraag moet bestaan uit het ingevulde aanvraagformulier en volgende documenten:

  • Verzekering brand en burgerlijke aansprakelijkheid
  • kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart
  • Uittreksel strafregister (maximum 3 maanden oud)
  • Beroepskaart indien uitbater geen Belgische nationaliteit heeft
  • Bij verkoop van voeding: Toelating Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
  • Plan op schaal met de afmetingen van de was- en manoeuvreerruimten
  • De datum van de milieuvergunning of het inrichtingsnummer van de omgevingsvergunning
  • Foto's

Het indienen van de aanvraag is kosteloos.

Vergunning aanvragen