Maak een afspraak

De niet-EU burger aan wie een lidstaat van de Europese Unie de status van langdurig ingezetene heeft toegekend. De niet-EU burger heeft het recht om meer dan 3 maanden op het grondgebied van een andere lidstaat (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) te verblijven.

De niet-EU burger die een machtiging tot verblijf van meer dan 3 maanden in België wenst dient zijn status als langdurig ingezetene vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie met de vermelding ‘EG-langdurig ingezetene’ voor te leggen en dient te voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • een activiteit in loondienst uitoefenen in België;
 • een studie of een beroepsopleiding volgen in België;
 • voor andere doeleinden naar België komen.

Op basis van werk

Een langdurig ingezetene die hier wil werken dient de gecombineerde procedure te volgen. Hij dient dus een aanvraag in te dienen bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie. Het is de werkgever die de procedure opstart en de aanvraag voor de gecombineerde vergunning indient.

Na goedkeuring van de gewestelijke dienst Economische Migratie wordt de gecombineerde vergunning afgeleverd door de dienst vreemdelingen, deze bevat zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf.

Op een andere basis (vb. als zelfstandige, op basis van studies of andere doeleinden)

Een langdurig ingezetene die naar België komt op een andere basis dan tewerkstelling legt bij de opstart van zijn dossier een aantal documenten voor.

De langdurig ingezetene krijgt 4 maanden de tijd om bijkomende documenten voor te leggen. Welke documenten die hij nodig heeft, is afhankelijk van het type aanvraag hij wenst op te starten.

Op basis van werk

Een langdurig ingezetene die hier wil werken kan bij aankomst op afspraak in het bezit gesteld worden van een aankomstverklaring die 3 maanden geldig is.

Na goedkeuring van de gewestelijke dienst Economische Migratie dient hij een afspraak te maken bij de dienst vreemdelingen:

 • Geldig paspoort;
 • Verblijfsdocument van de EU-lidstaat met de vermelding ‘EG-langdurig ingezetene’;
 • Beslissing arbeidsvergunning en verblijfsvergunning / bijlage 46/47;
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond

Op een andere basis (vb. als zelfstandige, op basis van studies of andere doeleinden):

 • Geldig paspoort;
 • Verblijfsdocument van de EU-lidstaat met de vermelding ‘EG-langdurig ingezetene’;
 • Betalingsbewijs administratieve bijdrage vanaf 18 jaar (FOD Binnenlandse Zaken);
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond

€22 vanaf 18 jaar (verhuis naar Mechelen – betalen kan cash of met maestro)

Maak een afspraak