Maak een afspraak

De niet-EU burger aan wie een lidstaat van de Europese Unie de status van langdurig ingezetene heeft toegekend. De niet-EU burger heeft het recht om meer dan 3 maanden op het grondgebied van een andere lidstaat (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) te verblijven.

De niet-EU burger die een machtiging tot verblijf van meer dan 3 maanden in België wenst dient zijn status als langdurig ingezetene vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie met de vermelding ‘EG-langdurig ingezetene’ voor te leggen en dient te voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • een bezoldigde of niet-bezoldigde activiteit uitoefenen in België (uitgezonderd de gedetacheerden);
 • een studie of een professionele opleiding volgen in België;
 • voor andere doeleinden naar België komen.

Op basis van werk

Een langdurig ingezetene die hier wil werken dient de gecombineerde procedure te volgen. Hij dient dus een aanvraag in te dienen bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie. Het is de werkgever die de procedure opstart en de aanvraag voor de gecombineerde vergunning indient.

Na goedkeuring van de gewestelijke dienst Economische Migratie wordt de gecombineerde vergunning afgeleverd door de dienst vreemdelingen, deze bevat zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf.

Op een andere basis (vb. als zelfstandige, op basis van studies of andere doeleinden)

Een langdurig ingezetene die naar België komt op een andere basis dan tewerkstelling legt bij de opstart van zijn dossier een aantal documenten voor.

De langdurig ingezetene krijgt 4 maanden de tijd om bijkomende documenten voor te leggen. Welke documenten die hij nodig heeft, is afhankelijk van het type aanvraag hij wenst op te starten.

Op basis van werk

Een langdurig ingezetene die hier wil werken kan bij aankomst op afspraak in het bezit gesteld worden van een aankomstverklaring die 3 maanden geldig is.

Na goedkeuring van de gewestelijke dienst Economische Migratie dient hij een afspraak te maken bij de dienst vreemdelingen:

 • Geldig paspoort;
 • Verblijfsdocument van de EU-lidstaat met de vermelding ‘EG-langdurig ingezetene’;
 • Beslissing arbeidsvergunning en verblijfsvergunning / bijlage 46/47;
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond

Op een andere basis (vb. als zelfstandige, op basis van studies of andere doeleinden):

De langdurig ingezetene dient tijdens legaal verblijf in België eerst een afspraak te maken voor een aankomstverklaring en mede te delen dat hij een aanvraag wenst in te dienen als langdurig ingezetene:

 • Geldig paspoort;
 • Verblijfsdocument van de EU-lidstaat met de vermelding 'EG-langdurig ingezetene';
 • 1 recente pasfoto
 • Betalingsbewijs administratieve bijdrage
 • € 3.50

Zelfstandige:

Binnen de 4 maanden voor te leggen:

 • Beroepskaart of vrijstelling van BK (in het geval van vrijstelling: bewijs dat je op basis van jouw zelfstandige activiteit over voldoende stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen beschikt;
 • Medisch attest;
 • Uittreksel strafregister uit lidstaat waar je je statuut van langdurig ingezetene verkreeg.

Studies en professionele opleidingen in het kader van studies:

Binnen de 4 maanden voor te leggen:

 • Inschrijving bij onderwijsinstelling of bewijs erkende beroepsopleiding;
 • Bewijs van stabiele, voldoende en regelmatige bestaansmiddelen;
 • Medisch attest;
 • Indien ouder dan 21 jaar: uittreksel strafregister uit lidstaat waar je je statuut van langdurig ingezetene verkreeg.

Andere verblijfsmotieven:

 • Bewijs van stabiele, voldoende en regelmatige bestaansmiddelen;
 • Ziekteverzekering;
 • Medisch attest;
 • Uittreksel strafregister uit lidstaat waar hij statuut van langdurig ingezetene verkreeg.

€ 11 vanaf 18 jaar (verhuis naar Mechelen – betalen kan cash of met maestro)

De bovenstaande regels zijn niet van toepassing als de langdurig ingezetene in België wenst te verblijven als gedetacheerde (werknemer of zelfstandige).

Maak een afspraak