Maak een afspraak

Internationale studenten die geen Unieburger, EER-onderdaan of Zwitser zijn kunnen aan een Belgische onderwijsinstelling komen studeren. Men dient hiervoor een visum als student aan te vragen bij de Belgische ambassade in het land van herkomst.
In bepaalde situaties kan de aanvraag in België worden ingediend (verblijfsaanvraag).

De voorwaarden om een verblijfsrecht als niet-Europese student, zijn:

 • een identiteitsdocument (= geldig paspoort) 
 • ingeschreven zijn in het hoger onderwijs als voltijds en regelmatig student aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling of private onderwijsinstelling;
 • geen gevaar vormen voor de volksgezondheid;
 • geen gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid;
 • voldoende bestaansmiddelen hebben;
 • de betaling van retributie uitgevoerd hebben voor de behandeling van de verblijfsaanvraag, tenzij bij een vrijstelling.

Studies

 1. Bachelor- en masterstudies met diplomacontract (minstens 54 studiepunten);
 2. (pre)doctorale studies;
 3. Uitwisselingsprojecten (Erasmus, ...) met creditcontract (minstens 54 studiepunten). Een inschrijving in het secundair onderwijs maakt het niet mogelijk om een machtiging tot verblijf te bekomen;
 4. Stage die deel uitmaakt van studies in België;
 5. Voorbereidend of aanvullend studiejaar volgend op het hoger onderwijs:
  • ofwel een taaljaar (Frans, Nederlands, Duits) dat gevolgd wordt in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, op voorwaarde dat dit jaar op het hoger onderwijs voorbereidt (minimum 12 uren per week gedurende één jaar).
 6. Inschrijving HBO5 opleiding - Hoger beroepsonderwijs:
  De opleiding moet leiden tot een graduaatsdiploma (meer dan 900 lestijden).
 7. Zoekjaar

Aanvraag ingediend in het buitenland

De student moet voor aankomst in België een visum D aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke post of consulaire post.

Statuutwissel vanuit legaal verblijf

 • Studenten die in België een kort verblijf (visum C of visumvrijstelling) of een ander lang verblijfsrecht hebben (bv. verblijfskaart in het kader van een gezinshereniging), kunnen een verblijf als student aanvragen via een statuutwissel.
 • Een statuutwissel is enkel mogelijk als de student alle vereiste documenten voorlegt binnen legaal verblijf.

Als aan alle voorwaarden voor de statuutwissel is voldaan en een positieve woonstcontrole is gebeurd, krijgt de student een ontvangstbewijs. Dit is geen verblijfsdocument.
De student kan enkel ingeschreven worden na gunstig advies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken/Vreemdelingenzaken.

Voor deze aanvraag bestaat er geen wettelijke beslissingstermijn waardoor het langer kan duren voor er een beslissing genomen wordt en een positieve beslissing is nooit gegarandeerd.

Verblijfsaanvraag buitengewone omstandigheden (zonder legaal verblijf)

 • Studenten die geen verblijfsrecht (meer) hebben, kunnen een verblijfsaanvraag indienen op basis van buitengewone omstandigheden. Het is belangrijk dat de student deze buitengewone omstandigheden aantoont.
 • Hij moet aantonen en een verklaring geven over de buitengewone omstandigheden die hem verhinderen zijn aanvraag in te dienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post.

Opgepast! Er bestaat geen wettelijke beslissingstermijn voor deze aanvraag en een positieve beslissing is nooit gegarandeerd.

Na de positieve woonstcontrole, krijgt de student een ontvangstbewijs. Dit is geen verblijfsdocument.
De student kan enkel ingeschreven worden na gunstig advies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken/Vreemdelingenzaken.
Zolang er geen beslissing is over de aanvraag, is er geen legaal verblijf. De aanvraag op zich levert geen tijdelijk verblijfsrecht op in afwachting van een beslissing.

Grensstudent - specifieke verblijfsprocedure voor student met hoofdverblijfplaats in een aangrenzend buurland (bijlage 33)

 • Studenten (inclusief onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) die hun hoofdverblijfplaats in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland behouden en een geldig verblijfsdocument van dit land kunnen voorleggen worden beschouwd als grensstudent. Ze dienen dagelijks of elk weekend naar dit land terug te keren.
 • Deze verblijfsprocedure leidt niet tot een inschrijving en men krijgt geen rijksregisternummer.

De bijlage 33 is maximaal geldig voor de duur van het school- of academiejaar en moet elk academiejaar vernieuwd worden.
Hiervoor moeten elke keer dezelfde (recente) documenten voorgelegd worden, net als de bijlage 33 van het vorige academiejaar.
In geval van verlies, diefstal of vernieling van het verblijfsdocument is een student verplicht onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De politie geeft een attest van verlies, diefstal of vernieling (bijlage 12).

Zoekjaar na de voltooiing van de studies

Na de voltooiing van de studies in België kan de student vragen om gemachtigd te worden om zijn verblijf met maximum 12 maanden te verlengen, teneinde werk te zoeken of een onderneming op te richten, met als doel het verkrijgen van een verblijfsvergunning met het oog op werk.

Verlenging van het verblijf

De machtiging tot verblijf wordt verleend voor een beperkte duur (academisch jaar).
De student die zijn verblijf voor een nieuw academisch jaar wenst te verlengen, moet de vernieuwing van zijn verblijfstitel ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn verblijfskaart A aanvragen.

Opmerking: een aanvraag om een afspraak te bekomen wordt ook beschouwd als een tijdige aanvraag voor een verlenging van de verblijfstitel. Er wordt aanbevolen om al de gevraagde documenten bij te hebben op afspraak.

Definitief vertrek naar het buitenland

 • Een student die België definitief verlaat, dient zich te laten afschrijven.
 • De teruggave van de verblijfskaart gebeurt best na de afhandeling van allerhande praktische zaken waarvoor de verblijfskaart nodig is (bv. bankverrichtingen).
 • Je doet de aangifte het best zo dicht mogelijk bij je datum van vertrek en dit ten laatste de dag voor je vertrek naar het buitenland.

Deze regeling geldt niet voor wie een aankomstverklaring of bijlage 33 heeft.
Voor bepaalde formaliteiten is het hebben van een model 8 noodzakelijk, o.a. voor bepaalde douaneformaliteiten.

Aanvraag ingediend in het buitenland

Statuutwissel vanuit legaal verblijf

Verblijfsaanvraag buitengewone omstandigheden (zonder legaal verblijf)

Grensstudent - specifieke verblijfsprocedure voor student met hoofdverblijfplaats in een aangrenzend buurland (bijlage 33)

 • Een geldig paspoort;
 • Geldige verblijfsvergunning van een aangrenzende lidstaat;
 • Inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in België of een attest van inschrijving als regelmatig leerling in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling;
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen;
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond die voldoet aan de normen opgelegd door de I.C.A.O.

Zoekjaar

 • Een geldig paspoort;
 • Een geldige Belgische verblijfstitel;
 • Ziektekostenverzekering;
 • Bewijs voldoende bestaansmiddelen (Tenlasteneming - Bijlage 32, ...);
 • Voor student die studeerde aan een Belgische instelling voor hoger onderwijs of universiteit (Opgelet! Studenten van een privéschool kunnen geen procedure zoekjaar indienen):
  • Bewijs van het behalen van een diploma
 • Voor student die gebruik maakt van mobiliteit in België - Diploma behaald aan buitenlandse instelling voor hoger onderwijs:
  • Bewijs van het behalen van een diploma aan de instelling van hoger onderwijs van de eerste of tweede lidstaat;
  • Bewijs dat hij, in het kader van mobiliteit, in België, als tweede of derde lidstaat, verblijft of verbleven heeft.

Verlenging van het verblijf

Je dient hiervoor een afspraak te maken bij de dienst vreemdelingen voor het volgende product 'A-kaart - doc voorleggen verlenging'

Definitief vertrek naar het buitenland

 • Nationaal paspoort / identiteitskaart
 • Belgische verblijfskaart (kaart of papieren versie)
 • 1 recente pasfoto
 • Jouw adres in het buitenland

Je dient hiervoor een afspraak te maken bij de dienst vreemdelingen voor het volgende product 'Verhuis naar buitenland, niet-Belg met A, B, E, F, H-kaart'

€ 11 (Verhuis naar Mechelen - Betalen kan met Bancontact of cash)

Student onderzoekers (met gastovereenkomst) die meer dan 20 uur per week werken worden beschouwd als onderzoekers (arbeidsmigrant).
In dit geval dien je een verblijfsrecht op basis van werk en niet op basis van studies.

 

 • Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
 • Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
 • Koninklijk besluit van 23 april 2018 tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling, BS 17.05.2018.
 • Ministerieel besluit van 14 juni 2018 tot vaststelling van het standaardformulier zoals bedoeld in artikel 101, § 2, 5° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 26.06.2018.
Maak een afspraak