Maak een afspraak

Internationale studenten die geen Unieburger, EER-onderdaan zijn kunnen aan een Belgische onderwijsinstelling komen studeren. Men dient hiervoor een visum als student aan te vragen bij de Belgische ambassade in het land van herkomst.

Internationale studenten kunnen enkel in België komen studeren, als ze:

 • ingeschreven zijn in het hoger onderwijs als voltijds en regelmatig student aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling of private onderwijsinstelling;
 • geen gevaar vormen voor de volksgezondheid;
 • geen gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid;
 • voldoende bestaansmiddelen hebben;
 • de betaling van retributie uitgevoerd hebben voor de behandeling van de verblijfsaanvraag, tenzij bij een vrijstelling.

Studies:

 1. Bachelor- en masterstudies met diplomacontract (minstens 54 studiepunten);
 2. (pre)doctorale studies;
 3. Uitwisselingsprojecten (Erasmus, ...) met creditcontract (minstens 54 studiepunten);
 4. Stage die deel uitmaakt van studies in België (NIET: stage voor studies in het buitenland);
 5. Voorbereidend of aanvullend studiejaar volgend op het hoger onderwijs:
 • ofwel het zevende jaar van het middelbaar onderwijs dat op het hoger onderwijs voorbereidt, met andere woorden: een studiejaar dat specifiek georganiseerd wordt om de student op het hoger onderwijs voor te bereiden en zijn kennis in het kader van één of meerdere disciplines aan te vullen;
 • ofwel een taaljaar (Frans, Nederlands, Duits) dat gevolgd wordt in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, op voorwaarde dat dit jaar op het hoger onderwijs voorbereidt (minimum 12 uren per week gedurende één jaar).

   f. Inschrijving HBO5 opleiding - Hoger beroepsonderwijs:

 • De opleiding moet leiden tot een graduaatsdiploma (meer dan 900 lestijden).

 

Aanvraag ingediend in het buitenland:

 • De student moet voor aankomst in België een visum D aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke post.

Statuutwissel vanuit legaal verblijf:

 • Studenten die in België een kort verblijf (visum C of visumvrijstelling) of een ander lang verblijfsrecht hebben (bv. verblijfskaart in het kader van een gezinshereniging), kunnen een verblijf als student aanvragen via een statuutwissel.
 • Een statuutwissel is enkel mogelijk als de student alle vereiste documenten voorlegt binnen legaal verblijf.

Als aan alle voorwaarden voor de statuutwissel is voldaan en een positieve woonstcontrole is gebeurd, krijgt de student een ontvangstbewijs. Dit is geen verblijfsdocument.
De student kan enkel ingeschreven worden na gunstig advies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken/Vreemdelingenzaken.

Verblijfsaanvraag buitengewone omstandigheden (zonder legaal verblijf):

 • Studenten die geen verblijfsrecht (meer) hebben, kunnen een verblijfsaanvraag indienen op basis van buitengewone omstandigheden. Het is belangrijk dat de student deze buitengewone omstandigheden aantoont.
 • Dit zijn omstandigheden waardoor het voor de student onmogelijk of bijzonder moeilijk is om naar zijn herkomstland terug te gaan om daar een visum D aan te vragen op de bevoegde Belgische diplomatieke post.
 • Opgepast! Er bestaat geen wettelijke beslissingstermijn voor deze aanvraag en een positieve beslissing is nooit gegarandeerd.

Na de positieve woonstcontrole, krijgt de student een ontvangstbewijs. Dit is geen verblijfsdocument.
De student kan enkel ingeschreven worden na gunstig advies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken/Vreemdelingenzaken.

Grensstudent - specifieke verblijfsprocedure voor student met hoofdverblijfplaats in een aangrenzend buurland (bijlage 33):

 • Studenten die een geldig verblijfsdocument van een aangrenzend land kunnen voorleggen (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland) en die dagelijks of elk weekend naar dit land terugkeren worden beschouwd als grensstudent.
 • Deze verblijfsprocedure leidt niet tot een inschrijving in een Belgische gemeente. De student krijgt geen rijksregisternummer.

De bijlage 33 is maximaal geldig voor de duur van het school- of academiejaar en moet elk academiejaar vernieuwd worden.
Hiervoor moeten elke keer dezelfde (recente) documenten voorgelegd worden, net als de bijlage 33 van het vorige academiejaar.
In geval van verlies, diefstal of vernieling van het verblijfsdocument is een student verplicht onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De politie geeft een attest van verlies, diefstal of vernieling (bijlage 12).

Definitief vertrek naar het buitenland:

 • Een student die België definitief verlaat, dient zich te laten afschrijven.
 • De teruggave van de verblijfskaart gebeurt best na de afhandeling van allerhande praktische zaken waarvoor de verblijfskaart nodig is (bv. bankverrichtingen).

Deze regeling geldt niet voor wie een aankomstverklaring of bijlage 33 heeft.
Voor bepaalde formaliteiten is het hebben van een model 8 noodzakelijk, o.a. voor bepaalde douaneformaliteiten.

Aanvraag ingediend in het buitenland:

 • Een geldig paspoort met visum D;
 • Inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling in België;
 • Bewijs voldoende bestaansmiddelen (studiebeurs, tenlasteneming - bijlage 32, ...);
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond;
 • Eventueel beëdigd vertaalde geboorteakte (indien vereist, met legalisatie of apostille);
 • €22 (cash of bancontact);

Statuutwissel vanuit legaal verblijf:

 • Een geldig paspoort;
 • Een geldige verblijfsvergunning (in ander statuut), geldig visum (voor visumplichtige derdelanders) of verblijfskaart van een Schengen-lidstaat (bijlage 3 - aankomstverklaring);
 • Betalingsbewijs administratieve bijdrage;
 • Inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling in België;
 • Bewijs voldoende bestaansmiddelen (beurs, tenlasteneming - bijlage 32, ...);
 • Medisch attest;
 • Uittreksel uit het strafregister uit het land van de laatste verblijfplaats (maximum 6 maanden oud - voorzien van vertaling en correcte legalisatie/apostille);
 • Brief gericht aan de Burgemeester (verwijzend naar art.58 en 9,2 Verblijfswet + art.25/2 KB);
 • Eventueel beëdigd vertaalde geboorteakte (indien vereist, met legalisatie of apostille);
 • €22 (cash of bancontact).

Verblijfsaanvraag buitengewone omstandigheden (zonder legaal verblijf):

 • Paspoort/identiteitsdocument;
 • Betalingsbewijs administratieve bijdrage;
 • Inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling in België;
 • Bewijs voldoende bestaansmiddelen (beurs, tenlasteneming - bijlage 32, ...);
 • Medisch attest;
 • Uittreksel uit het strafregister;
 • Alle documenten die relevant zijn voor de motivering van de aanvraag;
 • Motiveringsbrief gericht aan de Burgemeester (verwijzend naar artikel 9bis Verblijfswet);
 • Eventueel beëdigd vertaalde geboorteakte (indien vereist, met legalisatie of apostille);
 • €22 (cash of bancontact).

Grensstudent - specifieke verblijfsprocedure voor student met hoofdverblijfplaats in een aangrenzend buurland (bijlage 33):

 • Een geldig paspoort;
 • Geldige verblijfsvergunning van een Schengen-lidstaat (bijlage 3 - aankomstverklaring;
 • Inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling in België;
 • Bewijs voldoende bestaansmiddelen (beurs, tenlasteneming - bijlage 32, ...);
 • Medisch attest;
 • Uittreksel uit het strafregister uit het land van de laatste verblijfplaats (maximum 6 maanden oud - voorzien van vertaling en correcte legalisatie/apostille).

€22 (verhuis naar Mechelen)

Maak een afspraak