Maak een afspraak

Een rustpensioen is een uitkering die een werknemer ontvangt als hij een bepaalde leeftijd heeft bereikt, voor een eerdere werkperiode. Om een ouderdomspensioen te ontvangen, moet een gepensioneerde aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

  • Hij moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt.
  • Hij mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt.
  • De wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling als werknemer door de werkgever zijn ingehouden op het werknemersloon.

Als de echtgeno(o)t(e) die een rustpensioen kreeg of hierop recht had overlijdt, kan de overlevende echtgeno(o)t(e) een overlevingspensioen of een overgangsuitkering krijgen.

Net zoals de ontvanger van een rustpensioen, kan de gerechtigde van een overlevingspensioen onder bepaalde voorwaarden – en rekening houdende met de voorziene barema's – een beroepsactiviteit uitoefenen. De overgangsuitkering is daarentegen onbeperkt cumuleerbaar met een beroepsactiviteit en sociale uitkeringen.

Indien je zelfstandige was in België, kan je in aanmerking komen voor een pensioen als zelfstandige.

Het rustpensioen kan ten vroegste 1 jaar voor de gekozen pensioendatum aangevraagd worden en dit ten vroegste vanaf de leeftijd van 59 jaar tenzij je in een speciaal stelsel gewerkt hebt.

Het overlevingspensioen aangevraagd binnen de 12 maanden na overlijden van je huwelijkspartner gaat in de eerste van de maand tijdens welke hij/zij overleden is indien hij/zij nog geen pensioen genoot of eerste van de maand volgend op het overlijden indien hij/zij wel een rustpensioen genoot. Als je een aanvraag indient meer dan 12 maanden na het overlijden van je huwelijkspartner, gaat het overlevingspensioen in de eerste van de maand volgend op de aanvraag.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) gaat in de eerste van de maand volgend op de aanvraag indien je aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet.

Het rustpensioen voor werknemers, zelfstandigen, het overlevingspensioen en de inkomensgarantie voor ouderen dienen persoonlijk aangevraagd te worden:

  • bij de dienst Bevolking.  De dienst bevolking zorgt enkel voor je aanvraag. Om de vooruitgang van je dossier te kennen, kan je je richten tot de Federale Pensioendienst http://www.sfpd.fgov.be/
  • via de website www.pensioenaanvraag.be , hiervoor heb je een kaartlezer en je eID met pincode nodig.
  • rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Pensioenen in de Zuidertoren of in een gewestelijk bureau
  • tijdens de zitdag door de Rijksdienst gehouden in het Sociaal Huis

  • identiteitskaart
  • als je de aanvraag voor iemand anders doet: volmachtformulier en (kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager

Je pensioen aanvragen is gratis.

Ben je niet in de mogelijkheid zelf een aanvraag in te dienen, dan kan je zich laten vertegenwoordigen. De persoon die je vertegenwoordigt, moet meerderjarig zijn en houder van een volmacht die bij de aanvraag wordt gevoegd.

Maak een afspraak