Wat is een stookoliepremie?

De overheid geeft een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum. Ons team bekijkt samen met die gezinnen of zij in aanmerking komen voor een toelage.

Het bedrag van de stookoliepremie is afhankelijk van de brandstofsoort, van de prijs per liter en tot welke categorie personen je behoort.

Wanneer heb je recht op een verwarmingstoelage?

Je gebruikt één van de volgende brandstoffen om je woning te verwarmen:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (c)
 • bulkpropaangas

niet voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas en butaangas in gasflessen

en je behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

 • lWIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
 • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
 • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
 • leefloongerechtigde
 • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
 • gerechtigde op het OMNIO-statuut

en het gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen

 • het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 18.002,48 verhoogd met € 3.332,74 per persoon ten laste (situatie per 1 juni 2017)*

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast

 • je geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

(Als je eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin je woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.)

Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3140.*

Dan heb je recht op een verwarmingstoelage.

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december.

De toelage schommelt tussen de 14 cent en 20 cent per liter. 

Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.

Het OCMW zal je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden rechtstreeks via elektronische weg opvragen bij de FOD Financiën. Op die manier kan ons team nagaan of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen.

De bedragen van de inkomensgrenzen vermeld in deze folder gelden onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing

Wil je meer informatie, concreet voor jouw situatie?

Je kan de stookoliepremie aanvragen bij het ID-team binnen een termijn van 60 dagen na de levering van de stookolie.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij het ID-team , op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds 0800 90 929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be.

Welke documenten moet je voorleggen?

Je dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen:

 • een kopie van je identiteitskaart
 • een kopie van de leveringsfactuur of -bon
 • bewijs van je inkomen (laatst beschikbaar aanslagbiljet, loonfiche,...)
 • indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft;

voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.