Maak een afspraak

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat de dienst Migratie aanmaakt indien een inwoner een migrant of vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Het gaat hier over visumplichtige buitenlanders.

Je stelt je hiermee financieel verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring.

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Indien je je garant wil stellen voor een vreemdeling, moet je je begeven naar het gemeentebestuur waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters om er een formulier van verbintenis tot tenlasteneming te verkrijgen.

Je biedt je na afspraak aan in het Huis van de Mechelaar met de nodige gegevens.

Indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de gemachtigde beambte de verbintenis tot tenlasteneming waarna men het document meegeeft aan de persoon die de verbintenis tot tenlasteneming komt vragen.

De garant dient de verbintenis tot tenlasteneming (origineel exemplaar) naar de visumaanvrager op te sturen, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen. De uitgenodigde vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming, om zich hiermee te begeven naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen. De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post zal zonodig in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de voorgelegde stukken en de solvabiliteit van de garant evalueren.

Bij afgifte van een visum wordt het origineel exemplaar van de tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd, aangezien deze dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

 • je identiteitskaart
 • bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan: Het gaat hier om een regelmatig inkomen. In dit verband zal rekening gehouden worden met de samenstelling van het gezin van de garant. Als bewijs van voldoende middelen van bestaan dien je als werknemer: minimum 3 recente loonfiches voor te leggen en zijn arbeidscontract of een werkgeversattest dat het type en de effectieve duur van het arbeidscontract verduidelijkt. Als zelfstandige dien je: een document dat opgesteld is door een overheidsdienst (geen boekhouder) waar maandelijks of jaarlijks netto- of bruto inkomen blijkt, alsook inschrijving KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) en het bewijs van de betaling van de sociale bijdragen voor te leggen. 
 • gegevens van de buitenlander die naar België wenst te komen:
  • naam en voornaam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • nationaliteit
  • nummer van het nationaal paspoort (geen rijksregisternummer)
  • huidige verblijfplaats
  • plaats waar de visumaanvraag zal gebeuren
 • verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis voor een toeristenvisum, bijlage 32 voor een student) dient steeds recto verso geprint en ingevuld te worden in drukletters met een zwarte pen. De bijlage 3bis dient bovendien (vooraf) met de computer ingevuld te worden. 

Een verbintenis tot tenlasteneming kost € 10.

Maak een afspraak