Vergunning aanvragen

Om de groei aan massagesalons in goede banen te leiden en de kwaliteit ervan hoog te houden, moeten alle nieuwe en bestaande winkels over een uitbatingsvergunning beschikken.

Wat verstaan we onder een massagesalon? 

 • Massagesalon: iedere publiek toegankelijke inrichting waar de uitbater massages aanbiedt en die hiervoor uitgerust, kenbaar en/of zichtbaar gemaakt is;
 • Masseurs/masseuses: personen die al dan niet tijdelijk en ongeacht hun arbeidsstatuut massages uitvoeren in het massagesalon;
 • Massage: het toedienen van lichaamsmanipulatie door een ander persoon, hoofdzakelijk door aanraking (bijvoorbeeld: relaxatiemassage, hot stone massage, Indiase massage, shiatsu, Thaïse massage, triggerpointmassage, etc.);

De uitbatingsvergunning geeft de houder de toelating om een massagesalon uit te baten.

Opgelet: wil je een zaak openen dan dien je te beschikken over een vergunning. Reken 60 dagen vanaf dat je dossier ontvankelijk is verklaard tot de dag van aflevering. 

Indien je zaak reeds open was voor 1 juni 2023 dan dien je je vergunning aan te vragen binnen 6 maanden, ten laatste op 1 december 2023. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd, op voorwaarde dat het aanvraagdossier ontvankelijk is.

Alle andere massagesalons worden bij de inwerkingtreding van dit reglement als nieuw te openen beschouwd, waarbij de uitbater verplicht is in het bezit te zijn van een uitbatingsvergunning bij aanvang van de uitbating. 

Alle voorwaarden kan je raadplegen in afdeling 12 van de algemene bestuurlijke politieverordening.

Om een uitbatingsvergunning te verkrijgen, moet de ligging van je massagesalon aan een aantal voorwaarden voldoen.

De locatie voor een massagesalon moet voldoen aan een afstandsregeling. Er mag op de locatie, waarvoor een uitbatingsvergunning wordt gevraagd, binnen een straal van 250 meter, te meten vanaf de toegangsdeur, geen ander massagesalon gevestigd zijn.

Als ander massagesalon wordt beschouwd:

 • Een massagesalon die reeds beschikt over een geldige uitbatingsvergunning conform de bepalingen van deze afdeling;
 • Een massagesalon binnen de perimeter die het voorwerp is van een eerdere ontvankelijke aanvraag voor de uitbating van een massagesalon totdat over de gegrondheid van die aanvraag is beslist;
 • Elke actuele vestigingseenheid die volgens de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven is onder NACEBEL-code 9604002 (zonnecentra) en/of 9604003 (diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.), volgens een lijst van de Kruispuntbank van Ondernemingen die periodiek kan geactualiseerd worden

Een aanvraag voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning voor een massagesalon op een locatie die niet voldoet aan deze afstandsregeling is onontvankelijk.

 • Bij een volledige en tijdige aanvraag overeenkomstig artikel 215/95 §2, wordt de massagesalon die reeds op het grondgebied van de stad Mechelen gevestigd is op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze afdeling, vrijgesteld van de afstandsregeling zoals voorzien in dit artikel. 
 • De burgemeester kan ook andere voorwaarden opleggen om de openbare orde en veiligheid, de rust en draagkracht van het gebied te verzekeren en te respecteren

Het massagesalon moet minstens bestaan uit een aantal ruimtes met de bijhorende uitrusting. Deze ruimtes kunnen alleen gebruikt worden voor de gedefinieerde bestemming zoals bepaald in afdeling 12 van de algemene bestuurlijke politieverordening.

De openingsuren moeten zichtbaar uithangen op de toegangsdeur van het massagesalon.

De toegang van de klant tot de massagesalons is verboden:

 • voor 5 uur en na 22 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 22 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
 • voor 5 uur en na 21 uur, op de andere dagen.

Voor een uitbatingsvergunning onderzoekt de burgemeester de ligging van je massagesalon. De politie en de dienst Preventie en veiligheid gaan na of de openbare veiligheid en orde verzekerd en de sociale draagkracht gerespecteerd is.

Voor een uitbatingsvergunning onderzoekt de burgemeester de moraliteit, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit van de aanvrager. De brandweer en de hygiënecontroleur voeren vervolgens een controle uit. De bouwdienst gaat ook na of aan de stedenbouwkundige voorwaarden is voldaan.

De burgemeester beslist binnen 60 dagen na indiening over je aanvraag voor een vergunning.

Bij het niet naleven van het reglement kan de burgemeester je vergunning schorsen of intrekken.

Je aanvraag moet bestaan uit het ingevulde aanvraagformulier en volgende documenten:

 • een kopie van de identiteitskaart van de exploitant;
 • een kopie van de identiteitskaart van de feitelijke verantwoordelijke(n);
 • het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant en de feitelijke verantwoordelijke(n) te bereiken zijn;
 • een kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket;
 • een uittreksel uit het strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (vroeger: model 2) van de exploitant, van de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant, alsook van de feitelijke verantwoordelijke(n) (voor het moraliteitsonderzoek). Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden na datum van opmaak. In voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler;
 • een overzicht van alle masseurs/masseuses die werken in de massagesalon, ongeacht het arbeidsstatuut, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit, een kopie van de identiteitskaart en het arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige) evenals het bewijs van sociale verzekering van de masseurs/masseuses in het gekozen statuut;
 • het bewijs van aansluiting van de verzekering voor de burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid bij een verzekeringsmaatschappij erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor alle personen die werken in het massagesalon, ongeacht hun arbeidsstatuut.

Bij de controles moet je een aantal attesten kunnen voorleggen. De lijst van alle voor te leggen attesten kan je raadplegen in afdeling 12 van de algemene bestuurlijke politieverordening.

Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de brandweercontrole en het opvragen van het moraliteitsattest tijdens de aanvraagprocedure. De aflevering van de vergunning zelf is kosteloos. 

Er is geen uitbatingsvergunning vereist voor massagesalons:

 • Waar enkel massages worden uitgevoerd door professionele zorgverleners of instellingen, die geneeskundige verzorging verlenen, en die hiervoor een visum hebben, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid (zoals artsen, kinesisten, diëtisten…)
 • Waar alle werkzame masseurs/masseuses aangesloten zijn bij de BMFS, de BBF en/of de BEVO; op voorwaarde dat de exploitant voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden conform artikel 215/86;
 • Waar enkel massages worden verstrekt die behoren tot activiteiten met betrekking tot de menselijke gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening volgens de sectie Q van de NACEBEL-codering (afdeling 86 tot en met 88 NACEBEL codering), behalve de NACEBEL-code 86909 (overige menselijke gezondheidszorg);
 • Waar enkel massages uitgevoerd worden door beoefenaars van de niet-conventionele geneeskunde (zoals chiropractor, acupuncturist, osteopaat, homeopaat) erkend door een beroepsvereniging overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 4 juli 2001 betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden;
 • Die kunnen aantonen dat ze voor de locatie waar de massages aangeboden worden beschikken over:
  • Een vergunning in het kader van het decreet van 5 februari 2016 betreffende toeristische logies, en eventuele latere wijzigingen;
  • Een omgevingsvergunning klasse 1 of 2 voor ingedeelde inrichtingen opgenomen in de rubriek nr. 32.8 (baden of waterrecreatie) in kader van de VLAREM-regelgeving;
 • Die enkel massages aanbieden in een mobiele, tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats van een toegelaten evenement, sportwedstrijd of sportcompetitie
Vergunning aanvragen