Online aanvragen

Om de groei aan telecomwinkels in goede banen te leiden en de kwaliteit ervan hoog te houden, moeten alle nieuwe en bestaande winkels over een uitbatingsvergunning beschikken.

Wat verstaan we onder een telecomwinkel? 

Een voor het publiek toegankelijke inrichting, met uitzondering van een vestiging van een winkelketen, waar in hoofd of nevenactiviteit dienstverlening met betrekking tot telecommunicatie wordt aangeboden zoals:

 • het herstel van onderdelen
 • het installeren van applicaties
 • en/of de verkoop van telecommunicatiemiddelen (zoals een smartphone, gsm ...) en/of accessoires
 • al dan niet in combinatie met het aanbod van prepaid simkaart en/of herlaadkaarten

De uitbatingsvergunning geeft de houder de toelating om een telecomwinkel uit te baten.

Opgelet: wil je een zaak openen dan dien je te beschikken over een vergunning. Reken 60 dagen vanaf dat je dossier ontvankelijk is verklaard tot de dag van aflevering. 

Indien je zaak reeds open was voor 1 juni 2023 dan dien je je vergunning aan te vragen binnen 6 maanden, ten laatste op 1 december 2023. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd, op voorwaarde dat het aanvraagdossier ontvankelijk is.

Alle andere telecomwinkels worden bij de inwerkingtreding van dit reglement als nieuw te openen beschouwd, waarbij de uitbater verplicht is in het bezit te zijn van een uitbatingsvergunning bij aanvang van de uitbating. 

Alle voorwaarden kan je raadplegen in de algemene bestuurlijke politieverordening.

Om een uitbatingsvergunning te verkrijgen, moet de ligging van je telecomwinkel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De locatie voor een telecomwinkel moet voldoen aan een afstandsregeling. Er mag op de locatie, waarvoor een uitbatingsvergunning wordt gevraagd, binnen een straal van 250 meter, te meten vanaf de toegangsdeur, geen andere telecomwinkel gevestigd zijn.

Als andere telecomwinkel wordt beschouwd:

 • Een telecomwinkel die reeds beschikt over een geldige uitbatingsvergunning conform de bepalingen van deze afdeling;
 • Een telecomwinkel binnen de perimeter die het voorwerp is van een eerdere ontvankelijke aanvraag voor de uitbating van een telecomwinkel totdat over de gegrondheid van die aanvraag is beslist;

Een aanvraag voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning voor een telecomwinkel op een locatie die niet voldoet aan deze afstandsregeling is onontvankelijk.

 • Bij een volledige en tijdige aanvraag overeenkomstig artikel 215/95 §2, wordt de telecomwinkel die reeds op het grondgebied van de stad Mechelen gevestigd is op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze afdeling, vrijgesteld van de afstandsregeling zoals voorzien in dit artikel. 
 • De burgemeester kan ook andere voorwaarden opleggen om de openbare orde en veiligheid, de rust en draagkracht van het gebied te verzekeren en te respecteren

Om een uitbatingsvergunning te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden kan je raadplegen in de algemene bestuurlijke politieverordening.

Voor een uitbatingsvergunning onderzoekt de burgemeester de ligging van je telecomwinkel. De politie en de dienst Preventie en Veiligheid gaan na of de openbare veiligheid en orde verzekerd en de sociale draagkracht gerespecteerd is.

Voor een uitbatingsvergunning onderzoekt de burgemeester de moraliteit, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit van de aanvrager. De brandweer voert vervolgens een controle uit. De bouwdienst gaat ook na of aan de stedenbouwkundige voorwaarden is voldaan.

De burgemeester beslist binnen 60 dagen na indiening over je aanvraag voor een vergunning.

Bij het niet naleven van het reglement kan de burgemeester je vergunning schorsen of intrekken.

Je aanvraag moet bestaan uit het ingevulde aanvraagformulier en volgende documenten:

 • kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van de exploitant en de feitelijke uitbater(s)
 • het recent moraliteitsattest (model 596.2) van de exploitant en feitelijke uitbater(s), indien niet inwoner van Mechelen (< 3 maand)
 • een recent uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • een overzicht van de operatoren waarvan je prepaid sim - en/of herlaadkaarten aanbiedt in je telecomwinkel

Bij de controles moet je een aantal attesten kunnen voorleggen. De lijst van alle voor te leggen attesten kan je raadplegen in de algemene bestuurlijke politieverordening.

Er zijn mogelijks kosten verbonden aan de brandweercontrole en het opvragen van het moraliteitsattest tijdens de aanvraagprocedure. De aflevering van de vergunning zelf is kosteloos. 

Deze uitbatingsvergunning dient niet aangevraagd te worden door telecomwinkels die deel uit maken van een winkelketen. Zie de algemene bestuurlijke politieverordening- afdeling 13 voor verdere toelichting. 

Online aanvragen