Maak een afspraak

Een melding van aanwezigheid of ‘bijlage 3ter’ is een document dat een EU burger of familielid van een EU-onderdaan ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft.

Als seizoensarbeider

Een buitenlandse gelegenheidswerknemer dient zich bij de gemeente waar hij verblijft aan te bieden. De EU-onderdaan komt naar België om er arbeid te verrichten voor maximum 3 maanden.

Niet-EU familielid van een EU-onderdaan

De echtgenoten of partners die zelf geen burgers van de EU zijn en die bewijzen kunnen voorleggen van hun huwelijk of van hun geregistreerd samenlevingscontract ontvangen een bijlage 3ter in plaats van een aankomstverklaring.

De ascendenten en descendenten (<21 jaar) in eerste graad die hun familieband kunnen bewijzen ontvangen een bijlage 3ter in plaats van een aankomstverklaring.

Elke EU burger moet zijn aanwezigheid melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft, tenzij:

 • hij in een ziekenhuis verblijft;
 • hij opgesloten werd;
 • hij op hotel verblijft.

De EU-onderdaan of familielid van een EU-onderdaan die houder is van een geldige ‘melding van aanwezigheid’ en die niet in staat is om het land te verlaten bij het verstrijken van de bijlage 3ter om redenen van overmacht, om humanitaire redenen, hetzij om persoonlijke en ernstige redenen kan een aanvraag tot verlenging van verblijf richten aan het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats op afspraak.

Naargelang de ingeroepen motieven dient de EU onderdaan bijkomende documenten voor te leggen. In overeenkomst volgens de richtlijnen van Vreemdelingenzaken kan het gemeentebestuur het document verlengen.

 • Paspoort of identiteitskaart als EU-burger;
 • Paspoort en/of eventuele verblijfsvergunning andere EU-lidstaat als niet-EU burger.
 • Extra als seizoensarbeider:
  • Gelegenheidsformulier
 • Extra als niet-EU familielid van een EU-onderdaan:
  • Echtgenoten of partners: gelegaliseerde en vertaalde (Nederlands)huwelijksakte of attest van wettelijke samenwoonst;
  • Ascendenten/descendenten (<21 jaar): gelegaliseerde en vertaalde (Nederlands) geboorteakte.

Gratis

Maak een afspraak