Op basis van artikel 29quater van de Wegverkeerswet kan een stad of gemeente administratieve geldboetes opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen ( waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km per uur is overschreden - na correctie met tolerantiemarge van 6 km/u)  in de zones waar de snelheid is gelimiteerd tot 30 of 50 Km/u. Op 29-03-2021 werd hiervoor door de gemeenteraad een bijzondere politieverordening aangenomen.

Het bedrag van de boete is wettelijk vastgelegd en kan niet gewijzigd worden. Ook niet door de sanctionerend ambtenaar.

De hoogte van de boete wordt bepaald op basis van de vastgestelde snelheid. Niet de gecorrigeerde snelheid.
In onderstaande tabel vind je per vastgestelde snelheid het boetebedrag terug. De vastgestelde snelheid staat op het proces-verbaal.

snelheidsboetes overzicht

Je kan de boete betalen via een bankoverschrijving met de gegevens die je kan terugvinden op de brief die je hebt ontvangen samen met het PV. Het is verplicht om de correcte gestructureerde mededeling te vermelden. Zonder deze gestructureerde mededeling zal je betaling niet gelinkt kunnen worden aan je boete en gaat de procedure verder.

Je kan niet betalen met cheques of cash.

Je dient de boete te betalen binnen de 30 dagen nadat je de betalingsuitnodiging samen met het opgestelde PV hebt ontvangen.

Je kan hiervoor een aanvraag tot afbetalingsplan richten aan de financieel directeur van de stad. Je dient deze aanvraag te doen via het webformulier onder de rubriek andere vragen op www.mechelen.be/snelheidsboete.

Je zal eerst een niet-aangetekende betalingsherinnering ontvangen. Indien de betaling daarna nog uitblijft zal vervolgens een aangetekende aanmaning worden bezorgd met bijkomende kosten van 20 euro. Als aan deze aangetekende herinnering geen gevolg wordt gegeven zal het openstaande bedrag worden ingevorderd door een gerechtsdeurwaarder wiens kosten ook ten uwen laste vallen.

Je kan de boete betalen of je kan het formulier “Andere bestuurder” online invullen op: www.mechelen.be/snelheidsboete 

Vermeld in dat formulier de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het moment van de overtreding. Je kan dit doen tot 15 dagen na ontvangst van de brief in verband met de snelheidsboete. Doe je dit niet en wordt de boete niet betaald, dan kan je strafrechtelijk vervolgd worden op basis van artikel 67 ter en 29 ter Wegverkeerswet en riskeer je een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en/of een geldboete tot 4000 euro.

Je kan de boete betalen of je kan het formulier “Andere bestuurder” online invullen op: www.mechelen.be/snelheidsboete 

Als natuurlijke persoon moet je verplicht bewijsstukken toevoegen die aantonen dat je niet de bestuurder was op het moment van de overtreding.

Vermeld in dat formulier de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het moment van de overtreding. Je kan dit doen binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop je als houder van de kentekenplaat kan bewijzen dat je niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. Doe je dit niet en wordt de boete niet betaald, dan kan je strafrechtelijk vervolgd worden op basis van artikel 67 bis en 29 ter Wegverkeerswet en riskeer je een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en/of een geldboete tot 4000 euro.

Vul het webformulier verweer snelheidsboete in. Enkel  verweer via het webformulier is mogelijk.

Als je geen internet hebt, kan je telefonisch een papieren formulier aanvragen op 0800 20 800 tijdens de kantooruren.

Het is de sanctionerend ambtenaar die beslist of jouw verweer wel of niet wordt aanvaard.

Indien je niet akkoord  gaat met de overtreding, kan je enkel en alleen verweer indienen via het webformulier. Een mondelinge verdediging is niet mogelijk, noch telefonisch noch in persoon.

Je kan verweer indienen tot 30 dagen na ontvangst van de brief waarin de sanctionerend ambtenaar je op de hoogte bracht van de overtreding.

De sanctionerend ambtenaar dient binnen de 30 dagen na de dag van ontvangst van het schriftelijk verweer een beslissing te nemen omtrent de ontvankelijkheid en gegrondheid van het verweer en dient deze beslissing ter kennis te geven van de overtreder binnen diezelfde termijn. Indien de boete alsnog moet betaald worden krijg je hiervoor een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen.

Je moet de betaling niet uitvoeren voordat je antwoord van de sanctionerend ambtenaar hebt ontvangen.

Je kan binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoekschrift in te dienen bij de griffie van de Politierechtbank, Keizerstraat 20, 2800 Mechelen. Je zal vooraf 20 euro  moeten betalen. Meer info over deze procedure kan je bekomen bij de griffie op nummer 015/28.82.11.  De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.