Een stadsgezicht is een geheel van onroerende goederen (iets dat niet gemakkelijk te verplaatsen is zoals een huis) omgeven door beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, straten en pleinen. Zij bezitten één of meerdere erfgoedwaarden. Dat zijn stukjes geschiedenis van grote waarde. 

Het Groot Begijnhof is beschermd voor zijn grote esthetische, historische en sociaal-culturele waarden en is zeer divers. Dat komt omdat het begijnhof ontstond binnen een bestaande stadswijk en zo verder groeide. Na de afschaffing van het begijnhof ging het dan weer beetje bij beetje terug op in het bestaande stadsbeeld.

Enkele straten uitgezonderd, zien we dat het Groot Begijnhof vandaag geen samenhangend geheel is. Met het beheersplan proberen we dit meer te creëren. Dat kan door een versterking van de erfgoedkenmerken van de aanwezige gevels en aanpassingen op het openbaar domein zoals straat- en groenaanleg, meubels op straat ... 

Fiches per pand

Het is niet de bedoeling om de panden aan te passen tot een ‘eenheidsvorm’. De beheervisie heeft ook oog voor de panden op zich. Daarom worden in het beheersplan – naast de algemene visie voor het hele Groot Begijnhof en de straatvisie – per pand fiches opgemaakt. Meer dan 60 bewoners hielpen met de opmaak ervan.

Wat staat er in de fiches? 

  • een beschrijving van de geschiedenis van de bouw van het pand
  • de huidige toestand van zichtbare gevels en daken
  • een beheersvisie (een beschrijving van de zorg die nodig is) voor de gebouwen en de daarbij horende maatregelen om het erfgoedbeeld te beschermen of te versterken 

Beheersplan goedgekeurd

Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid keurde op 23 mei 2024 het beheersplan voor het Groot Begijnhof goed. Het goedgekeurde beheersplan kan je hier bekijken. Bij 'downloads' op deze pagina vind je ook nog alle bijlages. 

De individuele pandfiches zijn niet openbaar. Eigenaars kunnen deze wel opvragen. 

Voor het opknappen en onderhoud aan zichtbare gevels en daken kan je vanaf nu een erfgoedpremie aanvragen. Die kan je krijgen als de werken beantwoorden aan de beheersvisie en -maatregelen opgenomen in het beheersplan.

De goedkeuring van het beheersplan maakt dit nu ook mogelijk voor niet beschermde panden en dit binnen het volledige beschermde stadsgezicht.

Heb je vragen? Mail dan naar begijnhof@mechelen.be.

Een infoavond volgt na het zomerverlof.