Een term of stukje jargon dat je niet begrijpt? Geen zorgen, hier verklaren we de meestgebruikte termen.

Tijdens deze procedure maakt een opdrachtgever de opdracht bekend. Bedrijven kunnen deelnemen en hun prijsvraag indienen. 

Dit systeem helpt de temperatuur in gebouwen te regelen. Buizen gevuld met water liggen in de grond. Een warmtepomp pompt het water rond in het gebouw. 

In de zomer koelt het water in de buizen af door de koudere temperatuur van de grond. Dit helpt bij verkoeling van ruimtes. In de winter warmt het water in de buizen juist op door de warmere temperatuur van de grond. Dit zorgt dan weer voor verwarming. 

Dit document legt de gebruiks- en bouwmogelijkheden vast voor een gebied. 

Een brownfield is een verwaarloosde of onderbenutte grond die aangetast is door vervuiling. Maatregelen zoals sanering zijn nodig om deze plaatsen opnieuw te gebruiken. 

Via deze afspraak genieten ontwikkelaars en investeerders van projecten, van een aantal voordelen om brownfields aan te pakken. Alle betrokken groepen maken duidelijke afspraken voor een goede samenwerking. Samen knappen ze zo een onbebouwd en onderbenut bedrijventerrein op. 

Dit is een tijdelijk huurrecht op een gedeelte van het openbaar of privédomein van de overheid. De overheid kan de overeenkomst beëindigen voor het algemeen belang.

Dit systeem voert afval- en regenwater gescheiden weg. Zo blijven proper en vuil water apart. Bovendien kan afvalwater zo beter opnieuw worden schoon gemaakt. 

In dit document legt het gewest de visie vast op de ruimte-indeling van een gebied. Je vindt er bijvoorbeeld in terug welke activiteiten waar mogen plaatsvinden, waar er gebouwd mag worden, … De opmaak van een GRUP doorloopt een vast omschreven procedure en is wettelijk geregeld.

Dit plan wordt vaak in de eerste fase van grote, vaak stedenbouwkundige projecten gemaakt. Het zorgt voor een kader voor de vele onderdelen en (bouw)fases van het bouwproces. Onderwerpen zoals de visie, bebouwing, mobiliteit en duurzaamheid vind je hierin terug in woord en beeld. 

Dit document onderzoekt de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma’s) via thema’s zoals mobiliteit, lucht, geluid, mens-ruimte, … Een plan-MER is een MER in opmaak. 

Als je werken wil uitvoeren aan en rond gebouwen, moet je een omgevingsvergunning aan te vragen. 

Tijdens een openbaar onderzoek kan iedereen standpunten, opmerkingen en/of bezwaren indienen op een bepaald plan. Na het onderzoek behandelt de GECORO, een adviesraad voor ruimtelijke ordening, alle reacties. Zij stellen een samengevat advies op en dat belandt bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan leiden tot aanpassingen aan het plan. Vervolgens gebeurt de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad.

Deze factor beschrijft hoeveel ruimte een voertuig inneemt in vergelijking met een personenauto. 

Via deze overeenkomst verklaren de koper en verkoper dat zij in principe overgaan tot een transactie. Er moeten eerst enkele voorwaarden voldaan zijn. Pas dan gaan de partijen echt over tot transactie.  

Dit document omschrijft het verlopen en toekomstige proces.

Dit document legt de bestemming van een gebied vast. Voor alle gebouwen en gronden in dat gebied wordt zo duidelijk wat kan en wat niet. Zo blijft onze omgeving netjes geordend. Zowel gemeentes, provincies als het gewest kunnen een RUP opmaken.

Hoe komt een RUP tot stand? 

We doorlopen 6 stappen. 

  1. Startnota: Na goedkeuring door het college organiseren we een openbaar onderzoek met participatiemoment. We vragen advies aan de betrokken organisaties. 
  2. Scopingnota: We verwerken alle adviezen over de startnota en de resultaten van het openbaar onderzoek tot een scopingnota. Die moet goedgekeurd worden door het college. 
  3. Voorontwerp RUP: Na goedkeuring door het college vragen we advies aan de betrokken organisaties. 
  4. Ontwerp RUP: Na de voorlopige goedkeuring van het ontwerp RUP door de gemeenteraad organiseren we een openbaar onderzoek van 60 dagen. De ingediende adviezen en bezwaren komen tot bij de Gecoro waarop zij hun samenvattend advies vormen. 
  5. Definitieve goedkeuring: De gemeenteraad stelt het RUP definitief vast en houdt daarbij rekening met het advies van de Gecoro. 
  6. RUP treedt in werking: Na afloop van de schorsings- en vernietigingstermijn en de publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het RUP in werking. 

Deze procedure is nodig om vervuilde gronden terug proper te maken.

Het proces van een RUP start in de eerste fase met een start- en procesnota. Na de publieke raadpleging waar je de kans krijgt om jouw mening te geven, wordt de scopingnota opgemaakt. Die scopingnota beschrijft hoe er zal worden omgegaan met adviezen en inspraak uit de eerdere publieke raadpleging.

Dit document onderbouwt en motiveert de eerste visie van een project. 

De vloerterreindex is de som van alle bebouwde oppervlakken gedeeld door de terreinoppervlakte. 

Een voorontwerp komt voor een definitief ontwerp. 

Wadi (Water, Afvoer, Drainage en Infiltratie) = Dit is een groene greppel in stedelijk gebied. Een wadi houdt regenwater bij en zuivert het. Het water infiltreert erna in de grond. Zo biedt het een oplossing voor wateroverlast en droogte.