Volgens artikel 28 van de algemene bestuurlijke politieverordening mogen werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen verspreiden pas begonnen worden na het aanbrengen van ondoordringbare schermen. 

Aannemers of personen die materiaal vervoeren zoals aarde, bouwafval, afbraak of andere stoffen die de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun wagens zodanig afdekken dat niets van de lading op de openbare weg kan vallen. Ze zijn eveneens verplicht de openbare wegen in de omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt in een propere staat te houden. 

Vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg kan veroorzaken, kan door de burgemeester een specifieke reisweg worden opgelegd. De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en voor het reinigen ervan. Overtreders moeten de zaken onmiddellijk reinigen. Zoniet gebeurt dit door de stad op kosten en op risico van de overtreder. De overtreder krijgt daarbovenop nog een administratieve boete van maximum 350 euro. 

Met klachten kan je terecht bij de Lokale Politie Mechelen. Voor meer informatie en klachten over stofhinder van bedrijven kan je terecht bij de dienst Milieu en landbouw.