Mechelen heeft van samenleven een succes gemaakt en legde daarbij al een mooi parcours af. In een tijd van polarisatie is Mechelen steeds meer een hoopvol voorbeeld.
Hier leven meer dan 130 nationaliteiten samen. Meer dan de helft van de kinderen die hier geboren worden, hebben een migratieachtergrond. Samen hebben we de afgelopen jaren een model ontwikkeld dat diversiteit tot een troef maakt.

Mechelen als inclusieve stad

Stad Mechelen zet consequent in op inclusief burgerschap, het doorbreken van segregatie, het ontwikkelen van gelijke kansen, het strijden tegen discriminatie en het versterken van sociale mobiliteit. Die typische Mechelse aanpak inspireert.

Lees hier de strategische nota inclusieve stad 2.0

In Mechelen is er geen plaats voor racisme en discriminatie. Dat geldt voor discriminatie
op grond van gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of tegenover mensen met een beperking. De stad voert hierrond
een actief sensibiliseringsbeleid en treedt actief op tegen discriminatie en racisme. We motiveren de Mechelaars om klacht in te dienen wanneer ze hiermee worden geconfronteerd.

Toch zijn er nog uitdagingen en problemen op het vlak van racisme en discriminatie die we moeten erkennen, benoemen en aanpakken. We geloven als stad in de kracht van actie. Niet alleen woorden, maar ook daden. We kijken als organisatie ook kritisch naar onszelf.

Samenwerkingen op bovenlokaal niveau

We werken samen met andere lokale besturen en middenveldorganisaties in functie van kennisdeling en uitwisseling van expertise. Zo is Stad Mechelen sinds 2018 lid van het Europees en Vlaams netwerk van steden tegen racisme

Die Europese Coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR) bestaat uit een netwerk van een 135-tal steden. Op de Algemene Vergadering in Graz werd de kandidatuurstelling van Stad Mechelen in oktober 2018 unaniem goedgekeurd.

De prioritaire focus van ECCAR is de bestrijding van racisme.

Het Vlaams netwerk biedt de kans om samen te werken met andere steden, maar ook goede praktijken uit te wisselen, expertise te delen en de krachten te bundelen op Vlaams en Europees niveau.