Tinelsite

Het archeologisch onderzoek  op de Tinelsite gebeurt in verschillende fasen. Van september 2015 tot begin 2016 vond een eerste opgravingscampagne plaats. Na de verhuis van de politiediensten en de sloop van de bestaande gebouwen volgde in het voorjaar van 2017 een tweede fase. Het onderzoeksgebied meet ca. 4500m². Aanleiding is de bouw van appartementen en een ondergrondse parking. Klik hier voor meer informatie.

Studiebureau

Om de opgraving op een vlotte manier te laten verlopen, laat de dienst Archeologie zich bijstaan door archeologen van Monument Vandekerckhove nv uit Ingelmunster. Het studiebureau zorgt voor mensen en materiaal, de stadsarcheologen staan in voor regie en rapportage. Voor de eerste twee fasen van het onderzoek voorziet de stad een budget van ruim 330 000 euro.

Eerste resultaten

Net als op de site Stompaertshoek vonden de onderzoekers hier sporen van middeleeuwse lakenramen, houten constructies die gebruikt werden in de productieproces van fijn laken. In de late middeleeuwen was Mechelen bekend voor de productie van laken van topkwaliteit, een product dat naar heel Europa werd geëxporteerd

Na de middeleeuwen werden de terreinen van de Tinelsite ingericht als bleekweide, waar het huishoudlinnen werd gebleekt. Tijdens de opgraving troffen de archeologen resten aan van een groot waterbekken met verstevigde zijkanten dat vermoedelijk bij de bleekweide hoorde en perfect vergelijkbaar is met structuren op de site Stompaertshoek.

Bijzonder is de vondst van een grote visvijver van ruim 50 m lang en bijna 20 m breed, die in de historische bronnen vermeld wordt vanaf 1473. Zowel voor de visvijver als voor het waterbekken werd water afgeleid van de nabijgelegen stadsgracht door middel van gemetselde kanalen.

Resten van een groot waterbekken met verstevigde zijkanten