Dien dit formulier in van zodra de algemene vergadering de jaarrekening heeft goedgekeurd. Dit moet ten laatste 7 maanden na het einde van het boekjaar, anders wordt er 10% van de toelage teruggevorderd. Is de verantwoording niet binnen de 12 maanden na het einde van het boekjaar ingediend, wordt de overige 90% automatisch teruggevorderd. Uitstel mits motivatie kan, na oordeling door het college van burgemeester en schepen. De bevoegde stadsdienst kan steeds een controle ter plaatse uitvoeren en inzage bekomen in de boekhoudkundige documenten.

De modaliteiten voor ontvangst van een toelage zijn beslist in de gemeenteraad van 19 december 2022.

Adresgegevens 1
Adresgegevens 2
Is de jaarrekening nagekeken door een bedrijfsrevisor? *
Welke soort vereniging heb je? *

Indien je nog extra documenten wenst toe te voegen, kan dit hier.

Let op 

Het voorleggen van een onvolledig formulier of het ontbreken van verantwoordingsstukken wordt beschouwd als ongeldig en niet ingediend.

Vragen? toezicht.financien@mechelen.be of 015 29 76 71