Dien dit formulier in van zodra de ontvangen toelage is opgebruikt. De verantwoording moet ten laatste 7 maanden na het einde van het boekjaar ingediend zijn. Zo niet, zal 10% van deze toelage automatisch worden teruggevorderd. Als de verantwoording niet binnen de 12 maanden is ingediend na het einde van het boekjaar zal de overige 90% van de toelage automatisch worden teruggevorderd.

Uitstel kan na een gemotiveerd schrijven. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt of het uitstel verantwoord is. De bevoegde stadsdienst kan steeds een controle ter plaatse uitvoeren en inzage bekomen in de boekhoudkundige documenten.

De modaliteiten voor ontvangst van een toelage zijn beslist in de gemeenteraad van 19 december 2022.

Let op 

Het voorleggen van een onvolledig formulier wordt beschouwd als ongeldig en niet ingediend. Verantwoordingsstukken hoef je niet in te dienen, maar je houdt ze wel beschikbaar.

Info: toezicht.financien@mechelen.be of 015 29 76 71