De stad Mechelen verleent met ingang van 1 januari 2020 tot uiterlijk 31 december 2025 een jaarlijkse tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling verleend aan:

  1. onthaalmoeders, erkend door Kind en Gezin, met kinderen jonger dan 3 jaar, die een attest kunnen voorleggen waarop het aantal kinderen jonger dan drie jaar, dat hen is toevertrouwd op 1 januari van het dienstjaar, is vermeld;
  2. personen die gedurende de zes maanden die vooraf gaan aan 1 januari en/of aan 1 juli van het jaar onafgebroken gerechtigd waren op een O.C.M.W.-uitkering of in begeleiding waren inzake schuldbemiddeling bij het O.C.M.W. van Mechelen.
  3. consultatiebureaus van Kind en Gezin.
  4. stoma-, incontinentie- en nierdialysepatiënten onder volgende voorwaarden:
    • in Mechelen gedomicilieerd zijn;
    • aan chronische incontinentie lijden, aan nierdialyse doen of stomapatiënt zijn;
    • patiënten die verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een woon-leef gemeenschap komen niet in aanmerking voor deze toelage.