Het stadsbestuur gaat na of aan alle voorwaarden is voldaan.

Als niet aan de voorwaarden is voldaan, laat de algemeen directeur dit weten aan de indiener van het voorstel.

Wanneer wel is voldaan aan de voorwaarden, zal de algemeen directeur de indiener van het voorstel op de hoogte brengen van de datum en het uur van de gemeenteraadszitting waarop het verzoek wordt behandeld. Dit gebeurt minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van de gemeenteraad waarop het ingediende verzoek op de agenda staat.

Het verzoek wordt op de eerstvolgende gemeenteraad behandeld als het verzoek minstens twintig dagen voor de dag van de volgende vergadering van de gemeenteraad bij het stadsbestuur werd ontvangen en het voldoet aan de voorwaarden. Zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Vooraleer het punt daadwerkelijk op de gemeenteraad wordt besproken, zal de gemeenteraad uitspraak doen over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen.

Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Je kan ook vragen om je voorstel of vraag zelf te komen toelichten op de zitting van de gemeenteraad of je kan iemand hier voor aanduiden in het formulier.
Bij de toelichting kan je je laten bijstaan door maximaal nog één persoon.
Bij de toelichting in de gemeenteraad richt je je uitsluitend tot de voorzitter van de gemeenteraad.
De spreektijd voor de toelichting is beperkt tot 5 minuten.