Heeft jouw organisatie interesse in de werking van onze stad? Ben je op zoek naar inspiratie rond bepaalde thema’s? Vraag dan hier een werkbezoek aan. We organiseren informatiedagen rond de meest gevraagde thema’s.

Na je aanvraag nemen we contact met je op rond geplande themadagen en de praktische organisatie.

De eerstvolgende informatiedag rond Inclusieve stad gaat door op 12/03/2020.

Thema’s

Duurzame stad

De ondertekening van het tweede burgemeester convenant moet een doorstart zijn voor een bijzonder ambitieus duurzaam Mechels klimaatbeleid.  We engageren ons tot een globale aanpak in het tegengaan van de klimaatverandering (mitigatie) en we nemen maatregelen om de effecten ervan op te vangen (adaptatie).

Het Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat heeft als doel tegen 2030 onze CO2- uitstoot met minstens 40 à 50% te verlagen en onze stad en burgers weerbaar te maken tegen de effecten van de klimaatverandering. Onze ambitie is om ten laatste tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. 

Wil je in de tussentijd al meer weten over de verschillende acties en campagnes van Mechelen Klimaatneutraal, neem dan even een kijkje op de website

Inclusieve stad

In tijden van angst en verdeeldheid wil Mechelen mensen verbinden. Voor ons staat voorop dat we allemaal Mechelaars zijn, één gemeenschap in diversiteit. We willen een stad zijn waar niet uw afkomst maar uw toekomst telt. We hebben de ambitie om van onze verscheidenheid een sterkte te maken, een troef. Dat kan, als we samen dezelfde fundamentele spelregels en waarden respecteren. Zij garanderen net de rechten en vrijheden van iedereen. 

We moeten met en niet naast elkaar leven. Mechelen wil daarom werk maken van gemengde scholen, buurten, sport- en jeugdclubs. Onze middelen en inspanningen gaan naar initiatieven en plaatsen waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Op die manier bouwen we effectief aan één Mechelse gemeenschap en wordt diversiteit een echte meerwaarde in het leven van mensen. 

We kijken kritisch en met een open blik naar tradities, praktijken en structuren, en durven deze ook in vraag te stellen. Gevoelige thema’s gaan we niet uit de weg, we gaan hierover in dialoog. 

Klantgerichte werking

Stad Mechelen kiest voor een klantgerichte, laagdrempelige en efficiënte aanpak in de toegankelijkheid voor haar burgers. Waar het kan verloopt dit maximaal via de eengemaakte front office van het Huis van de Mechelaar, waar er op een hartelijke toon via diverse kanalen (radicaal digitaal, telefonisch of persoonlijk) een correcte dienstverlening geboden wordt op maat van de geformuleerde en achterliggende noden van de burger. Voor specifieke doelgroepen zoals kansarmen, jongeren en toeristen, kiezen we voor specifieke front offices, afgestemd op de doelgroep. Door verruiming van deze specifieke onthaalbalies wordt stigmatisering tegengegaan. 

Slimme stad

Mechelen heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in de omslag naar een slimme stad. We digitaliseerden de administratie, experimenteerden met een driverless shuttledienst, zette resoluut in op ledverlichting en light as a service. We hebben een groot ANPR-cameranetwerk. Verder denken we na over hoe we open data en big data kunnen gebruiken.

Toch gaat slimme stad niet alleen over technologie. Het is voornamelijk het aanpakken van stedelijke uitdagingen op een vernieuwende wijze, met maximaal gebruik van expertise uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de burger. Slimme toepassingen zijn bij voorkeur efficiënt, duurzaam, innovatief en spaarzaam. 

Sociaal beleid

In Mechelen telt elke mens. We zijn een welvarende stad met een gemiddeld inkomen dat hoger ligt dan dat van Vlaanderen. Maar in onze stad leven ook tal van mensen in armoede en bestaansonzekerheid, met hulp- en zorgnoden. Mechelen wil deze mensen niet aan hun lot overlaten. We willen hen de ondersteuning en zorg bieden die ze nodig hebben. 

Ons beleid stoelt op empowerment en het bieden van nieuwe kansen. We berusten niet maar reiken net een springplank aan. Onze ambitie is mensen zo te begeleiden dat ze terug op eigen benen kunnen staan en een vrij en onafhankelijk leven kunnen leiden. Sommige mensen zullen echter steeds op ondersteuning kunnen rekenen. Ook die mensen worden ten volle ondersteund. In de zorg voor de kwetsbare burgers toont Mechelen zijn humaan en rechtvaardig karakter. 

Het beleid de voorbije jaren was vaak al toonaangevend en vernieuwend. Sociaal Huis heeft de voorbij bestuursperiode twee belangrijke prijzen ontvangen. De Koning Boudewijnstichting bekroonde ons GO-project. Het GO-team ondersteunt zeer intens en aanklampend kwetsbare gezinnen met kinderen die de voeling met de maatschappij kwijt waren.

Voor het project waar het jongvolwassenen, met een verleden in de bijzondere jeugdzorg, begeleidt en onderdak verleent, kreeg het Sociaal Huis de Federale Prijs Armoedebestrijding. Ons Sociaal Huis werkt hiervoor samen met vzw Emmaüs en vzw Cachet. Beide projecten zijn intussen ook voorgesteld bij meerdere binnenlandse organisaties en gemeenten en ook op congressen van de Europese Sociale Netwerken. 

Stadsontwikkeling

Mechelen is een stad op mensenmaat. Dat willen we zo houden. Onze stad groeit en dat vraagt een beleid dat waakt over de open ruimte. Daarom moet Mechelen zijn ruimtelijk structuurplan herzien en een strategische visie ontwikkelen. Dit plan moet een antwoord bieden op hoe we een kwalitatieve groei kunnen realiseren met maximaal behoud van de bestaande open ruimte en hoe we een duurzame ontwikkeling van Mechelen kunnen realiseren. 

Mechelen zet hiervoor in op onder andere:

  • een goed woonbeleid & leefbare woonbuurten,
  • stadsvernieuwings- en wijkontwikkelingsprojecten,
  • opwaardering & vergroening van het openbaar domein,
  • beschermen van monumenten en geïnventariseerde panden,

Vraag een werkbezoek aan

Andere thema's

Meer weten over hoe Mechelen wil omgaan met maatschappelijke uitdagingen? Lees dan zeker ook eens het bestuursakkoord 2019-2024.