De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.

De burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 februari 2019 volgende negen raadscommissies opgericht en samengesteld, gebaseerd op de inhoudelijke bevoegdheden van de leden van het college van burgemeester en schepenen:

 • Commissie algemene zaken, veiligheid, communicatie en participatie
 • Commissie openbare werken en openbaar groen
 • Commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie en personeel
 • Commissie milieu, energie, duurzaamheid, slimme stad, mondiaal beleid en onderwijs
 • Commissie financiën, patrimonium, landbouw en dierenwelzijn
 • Commissie cultuur, toerisme en sociale cohesie
 • Commissie jeugd, sport en preventie
 • Commissie mobiliteit, dienstverlening, juridische zaken, senioren en personen met beperking
 • Commissie sociale zaken, welzijn, gezin, armoedebestrijding en diversiteit

Ieder raadslid, met inbegrip van de collegeleden, zetelt in 4 commissies.

De vergaderingen van de commissies vinden tweemaandelijks plaats op vaste data. 
De data voor de vergaderingen van de commissies in 2019 zijn terug te vinden in deze tabel.

De verenigde raadscommissie vergadert bij noodzaak, volgens de actualiteit in openbare zitting.

 De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar, tenzij:

 • de agendapunten onder toepassing vallen van artikel 28 van het decreet lokaal bestuur (persoonlijke levenssfeer of ernstige bezwaren tegen openbaarheid);
 • of indien de commissieleden een technische toelichting krijgen;
 • of wanneer er een louter informatief werkbezoek afgelegd wordt.

De voorzitter van de commissie nodigt 7 dagen voor de vergadering de commissieleden uit. Van iedere vergadering wordt een verslag opgemaakt.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de nadere regels voor de agendering van de raadscommissies.